Du­brov­nik je eu­rop­ski kon­gres­ni pr­vak

Me­etin­gs Star Hr­vat­ski grad iz­bo­rio ti­tu­lu naj­bo­lje kon­gres­ne des­ti­na­ci­je sred­nje i ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe u ka­te­go­di­ni do 1000 su­di­oni­ka, u iz­bo­ru me­đu­na­rod­nog struč­nog ča­so­pi­sa Kon­gres

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Du­brov­nik je iz­bo­rio ti­tu­lu naj­bo­lje kon­gres­ne des­ti­na­ci­je sred­nje i ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe “Me­etin­gs Star” u sklo­pu iz­bo­ra re­gi­onal­nog iz­da­nja in­ter­na­ci­onal­nog struč­nog ma­ga­zi­na Kon­gres. Ka­ko su obja­vi­li iz du­bro­vač­ke Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce, bi­ser hr­vat­skog tu­riz­ma i pri­je se na­la­zio na struč­nim ljes­tvi­ca­ma naj­bo­ljih europ­skih MICE des­ti­na­ci­ja ovog ma­ga­zi­na, a sa­da je na­gra­đen u ka­te­go­ri­ji des­ti­na­ci­je ko­je mo­gu ugos­ti­ti oko ti­su­ću kon­gres­nih su­di­oni­ka.

Taj­nim gla­so­va­njem u ovo­go­diš­njem je iz­bo­ru Du- brov­nik do­bio ukup­nu ocje­nu 4,27 od mo­gu­ćih 5, či­me je na pr­vom mjes­tu u re­gi­ji, is­pred aus­trij­skih Vil­lac­ha i Kla­gen­fur­ta.

“Du­brov­nik je i ovim priz­na­njem još jed­nom do­ka­zao da je us­pješ­na svjet­ska turistička des­ti­na­ci­ja i u kon­gres­noj in­dus­tri­ji, po­go­to­vo u re­gi­ji i Europi”, is­ti­ču iz du­bro­vač­ke Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce. Ina­če, des­ti­na­ci­je su ocje­nji­va­ne po kri­te­ri­ji­ma pri­rod­nih i kul­tur­nih či­ni­te­lja, si­gur­nos­ti, op­će i pro­met­ne in­fras­truk­tu­re, tu­ris­tič­ke in­fras­truk­tu­re i kon­gres­ne in­fras­truk­tu­re, kva­li­te­ti ži­vo­ta i dru­gim ele­men­ti­ma.

PD

Va­la­ma­rov ho­tel Pre­si­dent ima jed­nu od naj­mo­der­ni­jih kon­kres­nih sa­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.