Bin­gu 24 mi­li­ju­na ku­na za šte­tu u Mos­ta­ru

Va­tra Mos­tar­ski tr­go­vač­ki cen­tar pot­pu­no je iz­go­rio u trav­nju ove go­di­ne za samo tri sa­ta

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Sa­ra­je­vo osi­gu­ra­nje po­če­lo je is­pla­tu jed­ne od naj­ve­ćih po­je­di­nač­nih šte­ta u pos­li­je­rat­nom raz­dob­lju tuz­lan­skom Bin­gu za objekt ko­ji je iz­go­rio u Mos­ta­ru.

“Ia­ko je ri­ječ o vje­ro­vat­no naj­ve­ćoj po­je­di­nač­noj šte­ti u pos­li­je­rat­nom raz­dob­lju Sa­ra­je­vo osi­gu­ra­nje bez pro­ble­ma već is­pla­ću­je šte­tu na­šem ve­li­kom, ugled­nom gos­po­dar­skom su­bjek­tu ka­kav je Bin­go. Kra­jem lip­nja Bin­gu je is­pla­ćen mi­li­jun ma­ra­ka za šte­tu po po­li­ci ko­jom je bi­la osi­gu­ra­na ro­ba u objek­tu. Do kra­ja ko­lo­vo­za ove go­di­ne Sa­ra­je­vo osi­gu­ra­nje će avan­s­no is­pla­ti­ti 5,000.000 KM (20 mil. kn) za šte­tu na objek­tu, a os­ta­tak iz­no­sa na­kon ko­nač­nog na­la­za nad­lež­nih ti­je­la ka­ko bi objekt Bin­go Mos­tar bio stav­ljen u funk­ci­ju”, re­kao je Arif Ku­lić, di­rek­tor Sa­ra­je­vo osi­gu­ra­nja u raz­go­vo­ru za agen­ci­ju Pa­tri­ja. Kra­jem trav­nja ove go­di­ne za samo tri sa­ta u pot­pu­nos­ti je iz­go­rio ve­li­ki tr­go­vač­ki cen­tar Bin­go u Mos­ta­ru. Va­tra je pro­gu­ta­la ci­je­lu mon­taž­nu zgra­da i sve što se u njoj na­la­zi­lo.

Sre­ćom, u po­ža­ru nit­ko ni­je po­vri­je­đen. Re­zul­ta­ti is­tra- ge o uz­ro­ku po­ža­ra po­ka­za­li su da ja uz­rok va­tre kvar na utič­ni­ci pro­duž­nog ka­be­la. Mos­tar­ski tr­go­vač­ki cen­tar otvo­ren je 2011. go­di­ne i pros­ti­rao se na 2500 če­tvor­nih me­ta­ra, a za­poš­lja­vao je 100 rad­ni­ka.

Bin­go je kas­ni­je obja­vio da rad­ni­ci ne­će os­ta­ti bez pla­ća i rad­nih mjes­ta, a u me­đu­vre­me­nu su po­če­li ra­do­vi na ob­no­vi objek­ta. Ra­ni­je je naj­av­lji­va­no da će novi Bin­go bi­ti otvo­ren u ruj­nu ove go­di­ne. Tek na­kon in­for­ma­ci­je o is­pla­ti od­šte­te može se za­klju­či­ti ko­li­ka je šte­ta nas­ta­la u ovoj ne­sre­ći, ali i koliko je na­po­ra mo­ra­lo bi­ti ulo­že­no da se pri­ča u Mos­ta­ru poč­ne iz po­čet­ka i da ve­li­ki tr­go­vač­ki cen­tar po­nov­no bu­de otvo­ren, pi­šu Ne­za­vis­ne no­vi­ne.

PD

Uz­rok po­ža­ra bi­la je pok­va­re­na utič­ni­ca na pro­duž­nom ka­be­lu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.