ZBOG SUŠE 50% MA­NJA PRO­IZVOD­NJA MLI­JE­KA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Šte­te zbog suše na po­ljo­pri­vred­nim kul­tu­ra­ma u Fe­de­ra­ci­ji Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne iz­no­se 50 pos­to, a vru­ći­ne su iz­a­zva­le šok kod sto­ke zbog če­ga je sma­nje­na i pro­izvod­nja mli­je­ka i do 50 pos­to, re­kao je Ne­džad Bi­ćo, pred­sjed­nik Udru­že­nja po­ljo­pri­vred­ni­ka u Fe­de­ra­ci­ji BiH za TV N1. “Su­ša je utje­ca­la vr­lo ne­ga­tiv­no. Sta­nje je go­to­vo ka­tas­tro­fal­no, šte­ta ni­je pot­pu­na, ali je ve­li­ka, iz­no­si oko pe­de­se­tak pos­to ako se ra­ču­na ci­je­lo po­dru­čje FBiH, ia­ko ima po­dru­čja gdje je šte­ta i 70-80 pos­to”, re­kao je Bi­ćo. On je na­veo ka­ko će po­s­lje­di­ce bi­ti du­go­roč­ni­je. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ne­će bi­ti hra­ne za sto­ku. Dok se ne pro­gla­si ele­men­tar­na ne­po­go­da, ka­že Bi­ćo, ne­ma po­mo­ći.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.