JOŠ 6000 BIH RAD­NI­KA U SLOVENIJU I NJEMAČKU

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Od­ljev rad­ne sna­ge iz BiH može se oče­ki­va­ti i slje­de­će go­di­ne, a pre­ma pro­cje­na­ma, u dvi­je zem­lje bit će upu­će­no ggo­to­vo 6000 rad­ni­ka. NNas­ta­vak za­poš­lja­va­nja ja­za­poš­lja­va­nja u zem­lja­ma s ko­ji­ma BiH ima za­klju­čen spo­ra­zum i pred­na­crt pla­na ra­da za 2018. pri­pre­mi­la je Agen­ci­ja za rad i za­poš­lja­va­nje BiH. U agen­ci­ji oče­ku­ju da će po­sre­do­va­ti u pro­na­la­sku pos­la za 48004 oso­ba u Slo­ve­ni­ji i 900 u Nje­mač­koj. U Slo­ve­ni­ji se u pr­vom kvar­ta­lu ove go­di­ne za­pos­li­lo 1509 rad­ni­ka, a u Nje­mač­koj 417.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.