MI­LI­JUN SRBA LJETOVAT ĆE U INOZEMSTVU

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Di­rek­tor Na­ci­onal­ne aso­ci­ja­ci­je tu­ris­tič­kih agen­ci­ja (JUTA) Alek­san­dar Se­ni­čić ka­že da će oko mi­li­jun Srba ove go­di­ne lje­to­va­ti u inozemstvu, od to­ga naj­vi­še u Grč­koj, a zatim sli­je­de Cr­na Go­ra i Tur­ska. Se­ni­čić je re­kao da ove go­di­ne ima se­dam pos­to put­ni­ka vi­še u od­no­su na proš­lu go­di­nu, a vi­še od po­la žal­bi je neo­s­no­va­no. On je uka­zao i na ne­dos­tat­ka tu­ris­tič­kih sta­ja­li­šta, zbog če­ga JUTA kr­ši Za­kon o tu­riz­mu, jer su agen­ci­je obvez­ne put­ni­ci­ma na­ves­ti mjes­to po­la­ska auto­bu­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.