Sla­bo za­ni­ma­nje za ku­po­vi­nu ne­kret­ni­na Vek­tra Bo­ke

U ste­ča­ju Samo jed­na po­nu­da za imo­vi­nu tvrt­ke ko­ja pro­da­je pos­lov­ne pros­to­re, zem­lji­šte, mo­te­le, res­to­ran i auto­bus­nu pos­ta­ju

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Raj­ko Če­le­bić je­di­ni je dos­ta­vio po­nu­du od 251 ti­su­ća eura za ku­po­vi­nu pos­lov­nog pros­to­ra Pa­ra­di­so u Her­ceg No­vom ko­ji je u vlas­niš­tvu Vek­tra Bo­ke. Po­vje­rens­tvo za otva­ra­nje po­nu­da odluku o iz­bo­ru do­ni­jet će naj­kas­ni­je osam da­na od otva­ra­nja po­nu­da, pi­šu pod­go­rič­ke Vi­jes­ti.

Odbor di­rek­to­ra kom­pa­ni­je Vek­tra Bo­ka ras­pi­sao je proš­log mje­se­ca jav­ni po­ziv za pro­da­ju di­je­la ne­po­kret­ne imo­vi­ne te kom­pa­ni­je, po ukup­noj po­čet­noj ci­je­ni od 10,02 mi­li­ju­na eura.

Od­lu­ka je do­ne­se­na na te­me­lju pla­na re­or­ga­ni­za­ci­je kom­pa­ni­je ko­ju je u ve­lja­či ove go­di­ne usvo­jio Pri­vred­ni sud, na­kon što je ste­čaj u kom­pa­ni­ju uve­den u lip­nju 2015. go­di­ne zbog du­ga od če­ti­ri mi­li­ju­na eura pre­ma Cr­no­gor­skoj ko­mer­ci­jal­noj ban­ci (CKB).

Na pro­da­ju je po­nu­đen res­to­ran Ga­leb po po­čet­noj ci­je­ni od 4,43 mi­li­ju­na eura, mo­tel Du­bra­va za 2,6 mi­li­ju­na, grad­ski res­to­ran za 562,5 ti­su­ća eura, zem­lji­šte i pos­lov­ni pros­tor u Her­ceg No­vom za 330 ti­su­ća eura, zem­lji­šte na Ro­sa­ma za 250 ti­su­ća eura.

Pro­da­je se i Au­to­bus­na pos­ta­ja u Her­ceg No­vom po po­čet­noj ci­je­ni od 500 ti­su­ća eura, pos­lov­ni pros­tor Pa­ra­di­so za 234 ti­su­će, pos­lov­ni pros­tor Služ­ba ra­ču­no­vod­stva za 220 ti­su­ća, mo­tel Bo­ri­ći za 200 ti­su­ća i zem­lji­šte kod ho­te­la Ri­vi­era u Nji­vi­ca­ma na tri ka­tas­tar­ske par­ce­le, po ci­je­na­ma od 150 ti­su­ća, 30 ti­su­ća i 520 ti­su­ća eura.

Op­ći­na Her­ceg Novi bi­la je za­in­te­re­si­ra­na za ku­po­vi­nu Au­to­bus­ne pos­ta­je i mo­te­la Du­bra­va, na te­me­lju po­tra­ži­va­nja pre­ma Vek­tra Bo­ki od 1, 7 mi­li­ju­na eura na ime po­re­za na ne­kret­ni­ne, pri­re­za na do­ho­dak fi­zič­kih oso­ba, bo­ra­viš­ne i ko­mu­nal­ne pris­toj­be i člans­tva u lo­kal­noj Tu­ris­tič­koj or­ga­ni­za­ci­ji.

Iz kom­pa­ni­je je pri­op­će­no, na­vo­de Vi­jes­ti, da će odbor di­rek­to­ra Vek­tra Bo­ke do­ni­je­ti odluku o ras­pi­si­va­nju no­vog ogla­sa za pro­da­ju preostale imo­vi­ne, ili će se odlučiti za pro­da­ju pu­tem neposredne pogodbe.

Kra­jem pro­sin­ca 2007. go­di­ne ka­da je Dra­gan Br­ko­vić pre­uzeo HTP Bo­ka, naj­av­lje­no da će ula­ga­nja u če­ti­ri ho­te­la bi­ti šest pu­ta veća od 60 mi­li­ju­na koliko su ugo­vo­re­ne obve­ze i da će do 2010. iz­gra­di­ti ukup­no 200 ti­su­ća kva­dra­ta ho­tel­skih obje­ka­ta.

Do­sad ni­je iz­gra­đen ni­ti re­kons­tru­iran ni­je­dan ho­tel­ski ili ugos­ti­telj­ski objekt.

USKO­RO ĆE ODBOR DI­REK­TO­RA VEK­TRA BO­KE RAS­PI­SA­TI NO­VU PRO­DA­JU PREOSTALE IMO­VI­NE, ILI ĆE SE ODLUČITI ZA PRO­DA­JU PU­TEM NEPOSREDNE POGODBE

PD

Auto­bus­nu pos­ta­ju u Her­ceg No­vom novi vlas­nik može ku­pi­ti za samo 500 ti­su­ća eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.