Mon­te­ne­gro Ho­tels novi vlas­nik ho­te­la Ri­vi­era

Tu­ri­zam U draž­bi je su­dje­lo­va­lo pet kom­pa­ni­ja

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Kom­pa­ni­ja Mon­te­ne­gro Ho­tels iz Ko­to­ra, či­ji je vlas­nik Bran­ko Ću­pić, suv­las­nik kom­pa­ni­je Ibe­ros­tar Bel­le­vue Ho­tel Be­či­ći, novi je vlas­nik ho­te­la Ri­vi­era u Nji­vi­ca­ma. Na draž­bi kra­jem proš­log tjed­na ho­tel je kup­ljen za 6,8 mi­li­ju­na eura, na­kon po­čet­ne ci­je­ne od 4,021 mi­li­ju­na eura. Iz ure­da jav­ne iz­vr­ši­te­lji­ce Ja­smi­ne Ba­jo­vić pri­op­će­no je da novi vlas­nik mo­ra upla­ti­ti iz­nos u ro­ku od 15 da­na, jer će u pro­tiv­nom ho­tel pri­pas­ti dru­goj tvrt­ki ko­ja je ima­la naj­bo­lju po­nu­du. Uz Mon­te­ne­gro Ho­tels u draž­bi su su­dje­lo­va­li i HTP Vi­le oli­via iz Pe­trov­ca, Ze­ta­grad­nja iz Pod­go­ri­ce, Mon­te­ne­gro Me­tro­po­lis Me­dia iz Pod­go­ri­ce i SBK Hol­ding Ano­nim Sir­ke­ti iz Tur­ske.

Ho­tel Ri­vi­era u Nji­vi­ca­ma, či­ja je imo­vi­na pro­ci­je­nje­na na 7,95 mi­li­ju­na eura, ni­je pro­dan na pr­voj draž­bi pri­je mje­sec da­na jer ni­je bi­lo po­nu­da.

Tvrt­ka Ri­vi­era Me­nag­ment and De­ve­lop­ment Re­sort, vlas­nik ho­te­la u Nji­vi­ca­ma, za­du­ži­la se kod Hypo Al­peA­dria Ban­ke za oko 11 mi­li­ju­na eura. Bu­du­ći da ni­su mo­gli vra­ća­ti kre­dit ko­ji sa­da s ka­ma­ta­ma iz­no­si ne­što vi­še od 11,66 mi­li­ju­na eura, hi­po­te­kar­ni vje­rov­nik He­ta Asset Re­so­lu­ti­on od­lu­či­la se za pro­da­ju.

PD

Na pr­voj draž­bi odr­ža­noj pri­je mje­sec da­na ho­tel Ri­vi­era ni­je mo­gao bi­ti pro­dan jer ni­je bi­lo po­nu­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.