Od sla­do­le­da Talijani zarade vi­še od 1,4 mi­li­jar­de eura

Slas­ti­čar­ska si­la Ita­li­ja pos­ta­la naj­ve­ći pro­izvo­đač

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TO­MIS­LAV PILI to­mis­lav.pili@pos­lov­ni.hr

Služ­be­ni po­da­ci po­ka­zu­ju da se u Ita­li­ji proš­le go­di­ne pro­izve­lo 595 mi­li­ju­na li­ta­ra sla­do­le­da či­me je za­sje­la na pr­vo mjes­to u Europi

Dok ta­li­jan­ska eko­no­mi­ja za­os­ta­je u opo­rav­ku za vo­de­ćim europ­skim dr­ža­va­ma, u jed­nom je seg­men­tu ipak ne­pri­kos­no­ve­ni li­der - pro­izvod­nji sla­do­le­da. Ka­ko po­ka­zu­ju služ­be­ne sta­tis­ti­ke, Ita­li­ja je proš­le go­di­ne pro­izve­la naj­vi­še sla­do­le­da, od­nos­no “ge­la­ta” ka­ko ga na­zi­va­ju pre­ko­ja­dran­ski su­sje­di, u ci­je­loj Eu­rop­skoj uni­ji. Iz ta­li­jan­skih slas­ti­čar­ni­ca iz­aš­lo je 595 mi­li­ju­na li­ta­ra sla­do­le­da što je 19 pos­to ukup­ne eu­rop­ske pro­izvod­nje.

Tra­di­ci­ja od 16. sto­lje­ća

Pro­izve­de­na ko­li­či­na do­volj­na je za 6,8 mi­li­jar­di ku­gli­ca sla­do­le­da, pa Talijani pro­izvo­de to­li­ko da 90 pos­to lju­di na pla­ne­ti mo­gu do­bi­ti jed­nu ku­gli­cu. Iza Ita­li­je naj­vi­še sla­do­le­da pro­izvo­di Nje­mač­ka, 515 mi­li­ju­na li­ta­ra, pre­no­si Blo­om­berg.

Tra­di­ci­ja pro­izvod­nje sla­do­le­da u Ita­li­ji ima tra­di­ci­ju još od 16. sto­lje­ća ka­da je nas­tao u re­ne­san­s­noj Fi­ren­ci za­hva­lju­ju­ći plem­ki­nji Ca­te­ri­ni De Me­di­ci. Pre­ma po­vi­jes­nim za­pi­si­ma, pr­vi tvo­rac ge­la­ta bio je sta­no­vi­ti fi­ren­tin­ski ku­har Rug­ge­ri ko­ji je na­pra­vio je­lo od smrz­nu­ta mli­je­ka, še­će­ra i vo­ća. No, da­naš­nji maj­sto­ri “ge­la­ta” mno­go su so­fis­ti­ci­ra­ni­ji u pro­izvod­nji te slas­ti­ce ko­ja se može na­ći u sto­ti­na­ma oku­sa, a od te pro­izvod­nje i sa­svim li­je­po ži­ve.

Pre­ma po­da­ci­ma udru­ge pos­lo­da­va­ca Con­f­com­mer­cio, u pro­izvod­nji i pro­da­ji sla­do­le­da za­pos­le­no je 69.000 lju­di, a go­diš­nje se za­ra­di 1,4 mi­li­jar­de eura. Širom Ita­li­je razasuto je pre­ko 19.000 “gelaterija”, od­nos­no slas­ti­čar­ni, a ve­li­ka po­traž­nja utje­če na stal­ni rast nji­ho­va bro­ja. Samo je u Mi­la­nu i oko­li­ci proš­le go­di­ne za­bi­lje­že­no 4,5 pos­to vi­še “gelaterija” ne­go go­di­nu ra­ni­je. Ve­ći­na slas­ti­čar­ni u obi­telj­skom je vlas­niš­tvu.

“Mo­že­mo pro­da­ti do 300 ki­lo­gra­ma sla­do­le­da dnev­no ti­je­kom naj­ve­ćih ljet­nih gu­žvi”, tvr­di za Blo­om­berg Al-

U PRO­IZVOD­NJI I PRO­DA­JI SLA­DO­LE­DA ZA­POS­LE­NO JE 69.000 LJU­DI, A ŠIROM ZEM­LJE RAZASUTO JE PRE­KO 19.000 ‘GELATERIJA’ ČI­JI BROJ SVA­KE GO­DI­NE RAS­TE ZBOG VE­LI­KE PO­TRAŽ­NJE

ber­to Ma­na­ssei, os­ni­vač lan­ca slas­ti­čar­ni Ge­la­te­ria dei Grac­c­hi.

Nje­go­ve slas­ti­čar­ne pos­ta­le su pra­vi hit me­đu lju­bi­te­lji­ma sla­do­le­da, pa je pri­je ne­ko­li­ko da­na u Ri­mu otvo­rio već če­t­vr­tu slas­ti­čar­nu.

Vječ­na ras­pra­va

Sta­tis­tič­ki po­da­ci po­ka­zu­ju ka­ko se glav­ni­na ta­li­jan­skog sla­do­le­da pro­da na do­ma­ćem tr­ži­štu. Na­ime, sva­ki Ta­li­jan u pro­sje­ku go­diš­nje po­je­de oko sto­ti­nu ku­gli­ca sla­do­le­da, a ako se to­me još pri­do­da na­va­la turista, za iz­voz os­ta­ne vr­lo ma­lo.

Ia­ko je vo­de­ća u pro­izvod­nji, Ita­li­ja sto­ga zauzima tek peto mjes­to u Europi u nje­go­vu iz­vo­zu gdje do­mi­ni­ra­ju zem­lje po­put Njemačke, Fran­cu­ske i Bel­gi­je. Ana­li­ti­ča­ri tu­ma­če ka­ko je to­me raz­log i pos­lov­ni mo­del ta­li­jan­skih gelaterija ko­je su pri­mar­no us­mje­re­ne na lo­kal­no tr­ži­šte.

I dok se Talijani jed­no­glas­no sla­žu da je nji­hov “ge­la­to” naj­bo­lji na svijetu, ras­pra­ve oko oku­sa go­to­vo su vječ­ne i mo­gu se ču­ti u go­to­vo sva­koj slas­ti­čar­ni. Naj­žeš­ća ras­pra­va me­đu kup­ci­ma vo­di se oko pi­ta­nja je­su li bo­lji tra­di­ci­onal­ni oku­si ili no­ve aro­me.

“Čo­ko­la­da je vječ­ni fa­vo­rit, me­đu­tim ovo­ga je lje­ta ve­li­ki hit đum­bir ko­ji može bi­ti po­mi­je­šan s vo­ćem ili vrh­njem”, ka­že Ni­co­le, pro­da­va­či­ca u slas­ti­čar­ni Fa­ta Mor­ga­na u sre­di­štu Ri­ma.

USMJERENOST NA LO­KAL­NO TR­ŽI­ŠTE GDJE VLA­DA VE­LI­KA PO­TRAŽ­NJA REZULTIRA RE­LA­TIV­NO MA­LIM

IZ­VO­ZOM, PA ITA­LI­JA U IZ­VO­ZU SLA­DO­LE­DA ZAUZIMA TEK PETO MJES­TO U EUROPI

FOTOLIA

Ita­li­ja pro­izve­de sla­do­le­da za 6,8 mi­li­jar­di ku­gli­ca, što je do­volj­no za 90 pos­to sta­nov­niš­tva svi­je­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.