Ame­rič­ka eko­no­mi­ja rast će do 2019.

An­ke­ta me­đu eko­no­mis­ti­ma Ana­li­ti­ča­ri pre­dvi­đa­ju kvar­tal­ni rast do 2,5 pos­to do kra­ja 2018.

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

EKO­NO­MIS­TI SMA­TRA­JU I

DA GOS­PO­DAR­STVO U TRUMPOVU MANDATU NE­ĆE UBRZATI KA­KO JE NAJ­AV­LJI­VA­NO

Rast ame­rič­kog gos­po­dar­stva po­tra­jat će još dvi­je go­di­ne, sla­že se ve­ći­na eko­no­mis­ta u an­ke­ti Re­uter­sa, či­me bi sa­daš­nji eko­nom­ski cik­lus ras­ta bio naj­du­ži u po­s­ljed­njih 150 go­di­na. Od 57 ana­li­ti­ča­ra ko­ji su su­dje­lo­va­li u an­ke­ti, njih 34 sma­tra da je pred SADom još naj­ma­nje dvi­je go­di­ne po­ve­ća­nja BDPa. Da će rast tra­ja­ti du­že od tri go­di­ne sma­tra 13 ana­li­ti­ča­ra. Ni­je­dan od an­ke­ti­ra­nih eko­no­mis­ta ne vje­ru­je da će se re­ce­si­ja u Americi po­ja­vi­ti za ma- nje od go­di­nu da­na. Pod­sje­ti­mo, ame­rič­ko gos­po­dar­stvo ras­te već 96 mje­se­ci.

U dru­gom tro­mje­se­čju BDP će vje­ro­jat­no po­ras­ti 2,6 pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni. Po­s­ljed­nje an­ke­te go­vo­re da bi se kvar­tal­ni rast mo­gao kre­ta­ti iz­me­đu 2,1 i 2,5 pos­to do kra­ja idu­će go­di­ne. Pri­jaš­nje an­ke­te bi­le su nez­nat­no po­zi­tiv­ni­je, prog­no­zi­ra­ju­ći rast u ras­po­nu od 2,2 do 2,5 pos­to. Ana­li­ti­ča­ri sma­tra­ju i da eko­no­mi­ja za Trum­po­va man­da­ta ne­će ubrzati ka­ko je naj­a­vio.

REUTERS

Ame­rič­ki BDP ras­te već 96 mje­se­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.