U RUJ­NU SAS­TA­NAK ZBOG SKANDALA S JA­JI­MA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Eu­rop­ski po­vje­re­nik za si­gur­nost hra­ne sa­zvao je sas­ta­nak mi­nis­ta­ra i na­ci­onal­nih nad­zor­nih agen­ci­ja ka­ko bi raz­mo­tri­li slu­čaj kon­ta­mi­ni­ra­nih jaja ko­ji je do­veo do me­đu­sob­nog op­tu­ži­va­nja ne­ko­li­ko čla­ni­ca EU-a. ”Okriv­lja­va­nje i sra­mo­će­nje nig­dje nas ne­će do­ves­ti i že­lim da to pres­ta­ne”, re­kao je po­vje­re­nik Vyte­nis An­dri­uka­itis za Reuters. On je ka­zao ka­ko se na­da da će se sas­ta­nak odr­ža­ti pri­je kra­ja ruj­na. Eu­rop­ska ko­mi­si­ja obja­vi­la je u pe­tak da su se jaja kon­ta­mi­ni­ra­na in­sek­ti­ci­dom fi­pro­ni­lom naš­la na tr­ži­šti­ma 15 ze­ma­lja čla­ni­ca EU-a, te Hong Kon­ga i Švi­car­ske, pre­no­si BBC. Me­đu tim tr­ži­šti­ma ne­ma Hr­vat­ske. Mi­li­ju­ni ko­ko­šjih jaja po­vu­če­ni su s po­li­ca europ­skih su­per­mar­ke­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.