DIJELJENJE PRI­JE­VO­ZA SMA­NJU­JE BROJ AUTA

Na­la­zi stu­di­je

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Po­tro­ša­či na područjima na ko­ji­ma us­lu­ge pri­je­vo­za pru­ža­ju kom­pa­ni­je po­put Ube­ra i Lyf­ta mo­gli bi ku­po­va­ti ma­nje auto­mo­bi­la i ma­nje pu­to­va­ti, po­ka­za­la je naj­no­vi­ja stu­di­ja ne­ko­li­ko ame­rič­kih sve­uči­li­šta. Is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da je 41 pos­to is­pi­ta­ni­ka po­seg­nu­lo za vlas­ti­tim vo­zi­lom ka­ko bi osi­gu­ra­li pri­je­voz, a de­vet pos­to njih ku­pi­lo je još jed­no vo­zi­lo. Tri pos­to is­pi­ta­ni­ka pos­lu­ži­lo se jav­nim pri­je­vo­zom, a 42 pos­to od­lu­či­lo se za ma­nje pri­je­voz­ni­ke. “Kom­pa­ni­je za dijeljenje us­lu­ge pri­je­vo­za za­is­ta mi­je­nja­ju po­na­ša­nje”, kons­ta­ti­rao je pro­fe­sor Ro­bert Ham­p­shi­re.

Mi­je­nja­ju na­vi­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.