Ve­ći­na rad­ni­ka za prek­va­li­fi­ka­ci­ju

Osob­ne vje­šti­ne Tr­ži­šte ra­da u budućnosti

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TO­MIS­LAV PILI

Is­tra­ži­va­nje pokazuje ka­ko utje­caj teh­no­lo­gi­je na za­poš­lja­va­nje dik­ti­ra po­tre­bu za uče­njem

Go­to­vo tri če­t­vr­ti­ne (74 pos­to) za­pos­le­ni­ka sprem­ni su usvo­ji­ti no­vu vje­šti­nu ili se u pot­pu­nos­ti prek­va­li­fi­ci­ra­ti ka­ko bi se mo­gli za­pos­li­ti te vje­ru­ju da je ažu­ri­ra­nje vje­šti­na nji­ho­va od­go­vor­nost, a ne od­go­vor­nost pos­lo­da­va­ca. Za­klju­čak je to naj­no­vi­jeg iz­vješ­ća kon­zul­tan­ske ku­će Pri­cewa­ter­ho­useCo­opers (PwC) o rad­noj sna­zi budućnosti “Wor­k­for­ce of the fu­tu­re: The com­pe­ting for­ces sha­ping 2030”, pro­ve­de­nog na 10.000 is­pi­ta­ni­ka di­ljem Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva, Njemačke, Ki­ne, In­di­je i SA­Da. Nji­ho­vi sta­vo­vi naglašavaju po­mak pre­ma kon­ti­nu­ira­nom uče­nju ti­je­kom za­pos­le­nja ka­ko bi za­pos­le­ni­ci iš­li u ko­rak s utje­ca­jem teh­no­lo­gi­je na pos­lo­ve i rad­na mjes­ta.

“Stvar­nost cje­lo­ži­vot­nog uče­nja utje­če na da­naš­nju radnu sna­gu, bez ob­zi­ra na dob. Iz­vješ­će na­vo­di ka­ko 60 % is­pi­ta­ni­ka sma­tra da će vr­lo ma­lo lju­di u budućnosti bi­ti u sta­bil­nom i du­go­roč­nom rad­nom od­no­su”, is­ti­če Car­lo Stub­bin­gs, part­ne­ri­ca i PwCo­va glo­bal­na vo­di­te­lji­ca us­lu­ga za lju­de i or­ga­ni­za­ci­je.

U iz­vješ­ću se pro­uča­va­ju če­ti­ri svi­je­ta ra­da u 2030. s ci­ljem pri­ka­zi­va­nja na­či­na na ko­ji kon­ku­rent­ske si­le, uklju­ču­ju­ći auto­ma­ti­za­ci­ju, obli­ku­ju radnu sna­gu budućnosti. Ta­ko 65 pos­to is­pi­ta­ni­ka vje­ru­je da će teh­no­lo­gi­ja po­bolj­ša­ti njihove iz­gle­de za za­poš­lja­va­nje, ia­ko su rad­ni­ci u SADu (73%) i In­di­ji (88%) sa­mo­uvje­re­ni­ji od rad­ni­ka u Bri­ta­ni­ji (40%) i Nje­mač­koj (48%).

Ukup­no gle­da­no, tri če­t­vr­ti­ne is­pi­ta­ni­ka sma­tra da teh­no­lo­gi­ja ni­ka­da ne­će za­mi­je­ni­ti ljud­ski um, a 86 pos­to tvr­di da će ljud­ske vje­šti­ne uvi­jek bi­ti tra­že­ne. S dru­ge strane 37 pos­to is­pi­ta­ni­ka sma­tra da auto­ma­ti­za­ci­ja ugro­ža­va nji­hov po­sao, vi­še ne­go 2014. ka­da je to sma­tra­lo 33 pos­to is­pi­ta­ni­ka. Vi­še od po­lo­vi­ce sma­tra da bi vla­de tre­ba­le za­šti­ti­ti rad­na mjes­ta od auto­ma­ti­za­ci­je.

FOTOLIA

Oko 65 pos­to is­pi­ta­ni­ka sma­tra da će teh­no­lo­gi­ja po­bolj­ša­ti njihove iz­gle­de za za­poš­lja­va­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.