BLAGI PAD CROBEXA NA TJEDNOJ RA­ZI­NI

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - pi­še: TO­MIS­LAV PILI

Una­toč ras­tu vri­jed­nos­ti u pe­tak, in­deks Za­gre­bač­ke bur­ze na tjednoj ra­zi­ni ni­je us­pio oja­ča­ti. Za­vr­šet­kom tr­go­va­nja po­s­ljed­njeg rad­nog da­na u tjed­nu CROBEX se za­us­ta­vio na 1891 bod što je 0,28 pos­to vi­še ne­go dan ra­ni­je. Me­đu­tim, to ni­je bi­lo do­volj­no da in­deks po­ras­te na tjednoj ra­zi­ni gdje bi­lje­ži minus od bla­gih 0,06 pos­to. Još bla­ži minus od 0,02 pos­to na tjednoj ra­zi­ni bi­lje­ži CROBEX10 ko­ji je u pe­tak oja­čao 0,33 pos­to na 1114 bo­do­va. Tr­go­vin­ski pe­tak do­nio je i da­lje iz­nim­no skrom­nu lik­vid­nost od 3,8 mi­li­ju­na ku­na, pa je u tak­vim okol­nos­ti­ma bi­lo iz­liš­no oče­ki­va­ti iz­da­nje s mi­li­jun­skim pro­me­tom. Naj­lik­vid­ni­ja je bi­la di­oni­ca Va­la­mar Ri­vi­ere ko­ja se na­kon ne­ko­li­ko da­na opet vra­ti­la u fo­kus do­ma­ćih ula­ga­ča. Pri­ku­pi­la je 868.000 ku­na pro­me­ta, ali je pri to­me os­la­bi­la 0,23 pos­to na 43,98 ku­na. Pul­sko bro­do­gra­di­li­šte Ulja­nik osvo­ji­lo je ti­tu­lu do­bit­ni­ka da­na s ras­tom od 27,3 pos­to na 29,99 ku­na dok je gu­bit­nik da­na Đu­ro Đa­ko­vić s pa­dom od 8,1 pos­to na 30,05 ku­na. Raz­log za po­to­nu­će ci­je­ne di­oni­ce sla­von­sko­brod­ske kom­pa­ni­je može se pro­na­ći u vi­jes­ti da će cijena no­vih di­oni­ca u do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji iz­no­si­ti 20 ku­na. Je li sa­ma do­ka­pi­ta­li­za­ci­ja ove tvrt­ke us­pje­la bit će poz­na­to sre­di­nom ovo­ga tjed­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.