Ni­ske ka­ma­te uga­si­le je­dan Raiffeisen fond

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Do­ma­ća fon­dov­ska in­dus­tri­ja i da­lje se pres­la­gu­je. U pe­tak je Uprav­no vi­je­će Hr­vat­ske agen­ci­je za nad­zor fi­nan­cij­skih us­lu­ga (Han­fa) do­ni­je­lo rje­še­nje ko­jim se Raiffeisen Inves­tu odo­bra­va pri­pa­ja­nje otvo­re­nih inves­ti­cij­skih fon­do­va Raiffeisen za­šti­će­na glav­ni­ca i Raiffeisen Bon­ds otvo­re­nom inves­ti­cij­skom fon­du Raiffeisen Cla­ssic.

Kra­jem lip­nja u Raiffeisen za­šti­će­noj glav­ni­ci na­la­zi­lo se ma­lo vi­še od osam mi­li­ju­na ku­na, a u Han­fi­nu rje­še­nju sto­ji ka­ko je Raiffeisen Invest u raz­lo­ge pri­pa­ja­nja na­veo da je pre­os­ta­li iz­nos imo­vi­ne tog fon­da ni­ži od op­ti­mal­nog iz­no­sa imo­vi­ne ko­ji omo­gu­ću­je efi­kas­no uprav­lja­nje por­t­fe­ljem fon­da.

Na­ime, fik­s­ni tro­ško­vi ko­ji se na­pla­ću­ju iz imo­vi­ne fon­da re­la­tiv­no su ve­ći za fon­do­ve ma­nje imo­vi­ne i sa­mim ti­me zna­čaj­ni­je utje­ču na nji­ho­vu us­pješ­nost, obraz­lo­žio je Raiffeisen Invest. K to­me, mo­guć­nost os­tva­re­nja ci­lja fon­da do­ve­de­na je u pi­ta­nje ra­di dalj­njeg pa­da ka­mat­nih sto­pa na obvez­nič­kom tr­ži­štu.

Što se ti­če Raiffeisen Bon­d­sa, taj fond ima vr­lo sli­čan cilj i struk­tu­ru imo­vi­ne u od­no­su na Raiffeisen Cla­ssic, sto­ji u obraz­lo­že­nju. Osim tog rje­še­nja, Han­fa je In­ter­ca­pi­tal Asset Ma­na­ge­men­tu odo­bri­la os­ni­va­nje pod­fon­da In­ter­Ca­pi­tal Dol­lar Bond te nje­go­vo uklju­či­va­nje u krov­ni fond In­ter­Ca­pi­tal UCITS fond.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.