Lidl mo­že do Kon­zu­ma jer ne­ma nad­zo­ra

Mo­ra­to­rij AZTN ne smi­je vo­di­ti pos­tup­ke za druš­tva na ko­ja se od­no­si Lex Agro­kor

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za vri­je­me va­že­nja Lex Agro­ko­ra Agen­ci­ja za za­šti­tu tr­žiš­nog na­tje­ca­nja ne­će vo­di­ti uprav­ne pos­tup­ke ve­za­ne uz druš­tva na ko­ja se od­no­si nje­go­va pri­mje­na, a obus­ta­vi­la je i pos­tu­pak u ve­zi s nad­zo­rom kon­cen­tra­ci­je Agro­ko­ra i Mer­ca­to­ra. Obja­vio je to ju­čer AZTN po­zi­va­ju­ći se na tu­ma­če­nje za­gre­bač­kog Tr­go­vač­kog su­da, ko­ji je na upit Agen­ci­je re­kao da se za­bra­na po­kre­ta­nja i vo­đe­nja uprav­nih pos­tu­pa­ka pre­dvi­đe­na Lexom od­no­si i na uprav­ne pos­tup­ke ko­je vo­di Agen­ci­ja u ok­vi­ru svo­je nad­lež­nos­ti. Ti­me se otva­ra pi­ta­nje prak­tič­nog zna­ča­ja no­vog re­ži­ma za pre­uzi­ma­nja i stje­ca­nja udje­la u čla­ni­ca­ma kon­cer­na po pri­jed­lo­gu na­god­be ka­da je ri­ječ o tvrt­ka­ma s ve­ćim tr­žiš­nim udje­li­ma. Dvoj­ba vi­še ne pos­to­ji, jer i u slu­ča­ju kad bi za Kon­zu­mom po­seg­nuo Lidl, put to­me bi bio otvo­ren, jer su pod mo­ra­to­ri­jem ov­las­ti AZTNa za vo­đe­nje pos­tup­ka, pa ta­ko i za ocje­nu kon­cen­tra­ci­je kao ina­če ne­do­pu­šte­ne. No, šan­se za sce­na­ri­je na­lik na­ve­de­nom kod Agro­ko­ra su na­vod­no hi­po­tet­ske, uglav­nom zbog vre­men­ski li­mi­ti­ra­nog pos­tup­ka i slo­že­nos­ti pro­ce­du­ra pre­uzi­ma­nja, pa čim za­kon pres­ta­ne va­ži­ti oživ­lja­va­ju AZTNo­ve ov­las­ti. Po ne­ki­ma je op­ci­ja i ‘ma­mac’ uz uvjet da se pos­tig­ne po­treb­na br­zi­na.

S. S./PIX

Za­bra­na vo­đe­nja pos­tu­pa­ka i za uprav­ne pos­tup­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.