DRVNE SIROVINE

TRE­BA SMANJITI IZVOZ

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ska drv­na in­dus­tri­ja ima ogrom­nu per­s­pek­ti­vu, ali na­gla­sak tre­ba sta­vi­ti na pre­ra­đi­va­nje, na do­da­nu vri­jed­nost, pro­izvod­nju na­mje­šta­ja, kva­li­te­tu, di­zajn i no­ve ide­je, a že­lim da što ma­nje na­šeg iz­vo­za bu­de drv­na si­ro­vi­na, po­ru­čio je u sri­je­du pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić, ko­ji je na Za­gre­bač­kom ve­le­saj­mu otvo­rio Am­bi­en­tu, 44. me­đu­na­rod­ni sa­lon na­mje­šta­ja, unu­tar­njeg ure­đe­nja i pra­te­će in­dus­tri­je. “Hr­vat­ska je iz­u­zet­no bo­ga­ta dr­vom, drv­nom i drv­no-pre­ra­đi­vač­kom in­dus­tri­jom, ta gra­na či­ni oko 10 pos­to ukup­nog iz­vo­za i tri pos­to uvo­za”, ka­zao je Plen­ko­vić. Pod­sje­tio je i da je Vla­da u trav­nju do­ni­je­la Stra­te­gi­ju ra­zvo­ja pre­ra­de dr­va i pro­izvod­nje na­mje­šta­ja do 2020., s ak­cij­skim pla­nom pro­ved­be i fi­nan­cij­skim sred­stvi­ma. Cilj je, ka­že, po­tak­nu­ti sve ko­ji se ti­me ba­ve i pot­pu­no va­lo­ri­zi­ra­ti kva­li­tet­nu do­ma­ću pro­izvod­nu i si­ro­vi­nu, po­seb­no hrast.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.