SMANJUJE NA 43 MIL. KN

TEMELJNI KA­PI­TAL SE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Glav­na skup­šti­na Pe­tro­ke­mi­je do­ni­je­la je u sri­je­du od­lu­ku o po­jed­nos­tav­lje­nom sma­nje­nju te­melj­nog ka­pi­ta­la za 343,2 mi­li­ju­na ku­na ra­di po­kri­ća gu­bi­ta­ka, što će se pro­ves­ti sma­nje­njem no­mi­nal­ne vri­jed­nos­ti di­oni­ce s 30 na 3,333 ku­ne i nji­ho­vim spa­ja­njem u re­dov­nu di­oni­cu od 10 ku­na. Ukup­ni gu­bi­tak ku­tin­skog pro­izvo­đa­ča gno­ji­va iz pret­hod­nih go­di­na na kra­ju 2016. iz­no­si 339,3 mi­li­ju­na ku­na. Temeljni ka­pi­tal sma­njit će se s 386,14 na 42,9 mi­li­ju­na ku­na, ra­di po­kri­ća tog gu­bit­ka i iz­rav­na­va­nja ni­že vri­jed­nos­ti ra­di sa­na­ci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.