Da­lić: Do­bar je tre­nu­tak za uvo­đe­nje eura u Hr­vat­sku

Ku­na u po­vi­jest Pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de Mar­ti­na Da­lić sma­tra da je Hr­vat­ska iz­vr­s­ni kan­di­dat za euro od ko­jeg oče­ku­je ve­li­ke ko­ris­ti

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ban­ski dvo­ri i sre­diš­nja ban­ka u ni­skom su star­tu da euro za­mi­je­ni ku­nu u Hr­vat­skoj o če­mu jav­na ras­pra­va po­či­nje za ne­što vi­še od dva tjed­na. “Vla­da, za­jed­no s HNBom pro­cje­nju­je da je do­bar tre­nu­tak za po­kre­ta­nje pos­tup­ka pris­tu­pa­nja euro­zo­ni za ko­ju je Hr­vat­ska iz­vr­stan i pri­ro­dan kan­di­dat”, naj­a­vi­la je pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de i mi­nis­tri­ca gos­po­dar- stva Mar­ti­na Da­lić ko­ju ovih da­na ne­smi­lje­no pro­zi­va Ivi­ca To­do­rić zbog ‘lex Agro­ko­ra’. U emi­si­ji HRTa “A sa­da Vla­da” po­ru­či­la je da euro sred­njo­roč­ni cilj, a ne ne­što što se mo­že uči­ni­ti pre­ko no­ći. Te­melj za jav­nu ras­pra­vu bit će ana­li­za tro­ško­va i ko­ris­ti ko­je će HNB pred­sta­vi­ti kra­jem mje­se­ca či­me će služ­be­no za­po­če­ti di­skurs o tom pi­ta­nju. Osim što je euro obve­za ko­ju smo pre­uze­li pri­li­kom ula­ska u člans­tvo EU, Da­lić, i sa­ma eko­no­mis­ti­ca po stru­ci, sma­tra da je Hr­vat­ska zem­lja ko­ju struk­tu­ra fi­nan­cij­skog sus­ta­va či­ni “iz­vr­s­nim kan­di­da­tom” za euro po­dru­čje od če­ga bi mo­gli ima­ti zna­čaj­ne ko­ris­ti. “Hr­va­ti u naj­ve­ćoj mje­ri šte­de u euru. Vi­še od 80 pos­to šted­nih de­po­zi­ta je u euru. Bit­ne tran­sak­ci­je, ku­po­vi­ne ne­kret­ni­na, auta, do­go­va­ra­ju se u euri­ma. Euro već du­go ži­vi kao dio na­šeg sva­kod­nev­nog ži­vo­ta”, ocr­ta­va. Po­zi­tiv­ni gos­po­dar­ski tren­do­vi i obuz­da­va­nje de­fi­ci­ta, pad ka­ma­ta i ni­ska in­fla­ci­ja re­zul­ti­ra­li su o is­pu­nja­va­njem ve­ći­ne kri­te­ri­ja iz Ma­as­tric­h­ta osim du­ga, no važ­no je da ovom tre­nut­ku ima­mo pa­da­ju­ći dug, rek­la je Da­lić. Kri­te­rij udje­la jav­nog du­ga od naj­vi­še 60 pos­to udje­la u BDPu Hr­vat­ska zna­čaj­no ‘pro­bi­ja’, za oko 24 bo­da.

M. LUKUNIĆ/PIXSELL

Pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de M. Da­lić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.