Ri­ječ­ki aero­drom je­di­ni u špi­ci se­zo­ne pod­ba­cio

Smje­na na vr­hu Po bro­ju put­ni­ka u na­šim zrač­nim lu­ka­ma Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja pre­tek­la je stan­dard­nog li­de­ra Nje­mač­ku

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ri­ječ­ka zrač­na lu­ka je­di­na je od de­vet hr­vat­skih zrač­nih lu­ka ko­ja je u špi­ci tu­ris­tič­ke zo­ne ima­la pad put­nič­kog pro­me­ta. Služ­be­na dr­žav­na sta­tis­ti­ka bi­lje­ži ka­ko je u ko­lo­vo­zu na ri­ječ­ki aero­drom pris­ti­glo ne­što ma­nje od 34 ti­su­će put­ni­ka, što je na go­diš­njoj ra­zi­ni pad od 3,4 pos­to. Sve os­ta­le zrač­ne lu­ke bi­lje­že sna­žan, dvoz­na­men­kast po­rast put­nič­kog pro­me­ta, a uobi­ča­je­no u ljet­nim mje­se­ci­ma pre­dvo­de dvi­je zrač­ne lu­ke juž­nog Ja­dra­na Split i Du­brov­nik. Kroz njih su u Hr­vat­sku ta­ko i ove go­di­ne pro­pu­to­va­le go­to­vo dvi­je tre­ći­ne od 1,68 mi­li­ju­na svih ko­lo­vo­ških avi­on­skih put­ni­ka. Što se ti­če ri­ječ­kog aero­dro­ma, smje­šte­nog na oto­ku Kr­ku, on je je­dan od ma­njih u zem­lji, no upra­vo je u ko­lo­vo­zu svih ra­ni­jih go­di­na imao sko­ko­vit rast pro­me­ta, s iz­u­zet­kom 2014.

Za ovo­go­diš­nji ko­lo­voz zna­ko­vi­to je i da je nas­tav­ljen pre­okret iz sr­p­nja u ko­jem je stan­dard­nog li­de­ra po os­tva­re­nom pro­me­tu put­ni­ka Nje­mač­ku pre­tek­la Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja, iz ko­je pro­met snaž­no ras­te po­s­ljed­njih go­di­na, a u ko­lo­vo­zu ih je pro­pu­to­va­lo vi­še od 325 ti­su­ća, 29 ti­su­ća vi­še ne­go Ni­je­ma­ca.

Put­nič­ki pro­met u ko­lo­vo­zu po­ras­tao je ukup­no za 18,5 pos­to, dok se bi­lje­ži i sna­žan po­rast pro­me­ta te­re­ta u zrač­nim lu­ka­ma, ko­ji je u us­po­red­bi s lanj­skim ko­lo­vo­zom po­bolj­šan za vi­še od 63% s 1028 to­na os­tva­re­nog pri­je­vo­za.

GORAN KOVAČIĆ/

Sve hr­vat­ske zrač­ne lu­ke, osim one na Kr­ku, bi­lje­že dvoz­na­men­kas­ti rast pro­me­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.