DVOSTRUKO VI­ŠE TVRT­KI NA DANU MOJEG POS­LO­VA­NJA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Toč­no 1120 po­du­zet­ni­ka iz Hr­vat­ske vlas­ni­ka ho­te­la, ka­fi­ća, du­ća­na, res­to­ra­na..., dvostruko vi­še ne­go la­ni, obi­lje­ži­lo je 2. dan ma­lih i sred­njih po­du­zet­ni­ka Dan mojeg pos­lo­va­nja, u or­ga­ni­za­ci­ji Me­tro CCa Hr­vat­ska. Pu­tem di­gi­tal­ne plat­for­me kom­pa­ni­ja im je omo­gu­ći­la pro­mo­ci­ju i mar­ke­tin­šku po­dr­šku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.