TVOR­NI­CU AKUMULATORA

ŽE­LE ZA 7 MIL. EURA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Švi­car­ska kom­pa­ni­ja Ba­ta­gon, na­kon raz­go­vo­ra s Od­bo­rom vje­rov­ni­ka, po­nu­di­la je 7 mil. eura za ku­po­vi­nu sr­p­ske Tvor­ni­ce akumulatora Som­bor, dvostruko vi­še u od­no­su na ci­je­nu s otva­ra­nja jav­nih po­nu­da, pre­no­si SOin­fo. Ovo je ujed­no i po­s­ljed­nja po­nu­da Ba­ta­go­na jer su za vri­je­me te­le­fon­ske kon­fe­ren­ci­je is­tak­nu­li da će se po­vu­ći uko­li­ko ta ci­je­na ne bu­de pri­hva­će­na. Ina­če, kom­pa­ni­ji Ba­ta­gon 19. lis­to­pa­da is­ti­če ban­kar­sko jam­s­tvo pre­da­no po jav­nom po­zi­vu za ku­po­vi­nu som­bor­skom tvor­ni­ce akumulatora. Ako Od­bor vje­rov­ni­ka od­bi­je ovu po­nu­du oče­ku­je se da će ste­čaj­ni upra­vi­telj u naj­kra­ćem ro­ku upu­ti­ti no­vi jav­ni po­ziv za ku­po­vi­nu Tvor­ni­ce akumulatora Som­bor.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.