KREĆE PR­VI DOBROVOLJNI

MIROVINSKI FOND U BIH

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Svi uvje­ti za po­če­tak ra­da Eu­rop­skog do­bro­volj­nog mi­ro­vin­skog fon­da u Re­pu­bli­ci Sr­p­skoj is­pu­nje­ni su, a usko­ro se oče­ku­je i pot­pi­si­va­nje pr­vih ugo­vo­ra s ko­ris­ni­ci­ma. Taj fond je ppr­vi dobrovoljni mirovinski fo­fond u BiH. Os­ni­va­či EEu­rop­skog do­bro­volj­nog mi­ro­vin­skog fon­da su Skup­na po­koj­nin­ska druž­ba iz Ljub­lja­ne, Europ­ska ban­ka za ob­no­vu i ra­zvoj i Mirovinski re­re­zerv­ni fond RS. Europ­ska ban­kab za ob­no­vu i ra­zvoj ima vlas­nič­ki udjel od 34%, a pre­os­ta­la dva part­ne­ra po 33%.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.