Pu­ig­de­mon­tov po­tez ne­ja­san Ma­dri­du

Hit­na sjed­ni­ca Vla­da za­tra­ži­la po­jaš­nje­nje je li neo­vis­nost Ka­ta­lo­ni­je služ­be­no pro­gla­še­na

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Špa­njol­ska vla­da sas­ta­la se hit­no u sri­je­du ka­ko bi od­lu­či­la o od­go­vo­ru na jed­nos­tra­nu dek­la­ra­ci­ju o ne­za­vis­nos­ti Ka­ta­lo­ni­je, pot­pi­sa­nu, ali “od­go­đe­nu”, pre­no­se agen­ci­je. Na­kon to­ga pre­mi­jer Ma­ri­ano Ra­joy odr­žao je kon­fe­ren­ci­ju za ti­sak na ko­joj je po­zvao ka­ta­lon­sku vla­du da po­jas­ni je li neo­vis­nost služ­be­no pro­gla­še­na.

Ra­joy je ka­zao ka­ko bez po­jaš­nje­nja ne mo­že bi­ti ak­ti­vi­ran čla­nak 155. Us­ta­va ko­ji omo­gu­ća­va sre­diš­njoj vla- di pri­vre­me­nu sus­pen­zi­ju ka­ta­lon­ske auto­no­mi­je. Pod­sje­ti­mo, pod pri­tis­ci­ma sa svih stra­na, uklju­ču­ju­ći europ­sku, pred­sjed­nik Ka­ta­lo­ni­je Car­les Pu­ig­de­mont pot­pi­sao je u uto­rak na­ve­čer dek­la­ra­ci­ju o ne­za­vis­nos­ti ko­ju je smjes­ta od­go­dio ka­ko bi se “pre­go­vo­ri­ma doš­lo do rje­še­nja” s Ma­dri­dom. Špa­njol­ski pre­mi­jer ra­ni­je je is­klju­čio po­sre­do­va­nje i re­kao da ne­će raz­go­va­ra­ti s ka­ta­lon­skim čel­ni­ci­ma uko­li­ko ne od­ba­ce svo­ju am­bi­ci­ju da pro­gla­se neo­vis­nost.

REUTERS

Špa­njol­ski pre­mi­jer Ma­ri­ano Ra­joy

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.