MARCHIONNE: AUTI NA

STRUJU NI­SU EKOLOŠKI

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Iz­vr­š­ni di­rek­tor Fer­ra­ri­ja, Fi­at Chrys­le­ra te pred­sjed­nik upra­ve Ma­se­ra­ti­ja Ser­gio Marchionne upo­zo­rio je da elek­trič­ni auto­mo­bi­li mo­žda u to­li­koj mje­ri i ne do­pri­no­se oču­va­nju pla­ne­ta i oko­li­ša, na­gla­siv­ši ka­ko su po tom pi­ta­nju nuž­ne po­drob­ni­je ana­li­ze. “Ako se ne na­pra­vi cje­lo­vi­ta ana­li­za o to­me ko­ji su te­me­lji do­bi­va­nja elek­trič­ne ener­gi­je, odak­le ona do­la­zi, ka­ko se pro­izvo­de ba­te­ri­je ko­je ugra­đu­je­te u te auto­mo­bi­le, ko­ji su tro­ško­vi u po­gle­du emi­si­ja ug­lji­ko­vog di­ok­si­da i oko­li­ša, ta­da su ana­li­ze ko­je za­klju­ču­ju da će­mo s elek­trič­nim auto­mo­bi­li­ma spa­si­ti Zem­lju be­smis­le­ne”, us­t­vr­dio je Marchionne u iz­ja­vi za te­le­vi­zij­sku ku­ću CNBC.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.