Ka­ran Sin­gh, ACG Wor­l­dwi­de

Od ACG Lu­kap­sa stva­ra­mo dru­gog naj­ja­čeg igra­ča Eu­ro­pe

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - 2 ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ ana.maria.fi­li­po­vic.gr­cic@pos­lov­ni.hr

Ivan Mr­voš pred­sta­vio je svoj već do­ka­za­ni iz­um u Ve­le­pos­lans­tvu RH u Lon­do­nu, či­me je oz­na­čio i ula­zak na tr­ži­šte UK i Ir­ske

Je­dan od naj­poz­na­ti­jih hr­vat­skih mla­dih ino­va­to­ra, So­li­nja­nin Ivan Mr­voš, u sri­je­du je u hr­vat­skom ve­le­pos­lans­tvu u Lon­do­nu pred­sta­vio svo­ju pa­met­nu klu­pu Ste­ora. Ti­me je ujed­no za ovaj di­ljem svi­je­ta već do­bro poz­nat pro­izvod naj­av­ljen i ula­zak na bri­tan­sko i ir­sko tr­ži­šte.

“Pred nama je pe­to­go­diš­nji plan iz­grad­nje snaž­no­ga glo­bal­nog bren­da, tvrt­ke i pro­izvo­da. U ovo­me tre­nut­ku na­še pot­hva­te ne bih na­zi­vao ve­li­kim us­pje­hom, već po­čet­nim i ma­lim ko­ra­ci­ma ko­ji su po­pri­lič­no važ­ni za dalj­nje pos­lo­va­nje. Tr­ži­šte Smart City rje­še­nja, kao i in­ter­ne­ta stva- ri (IoT) tre­nu­tač­no pro­la­zi vr­lo sna­žan za­mah. Mno­ge tvrt­ke raz­li­či­tim rje­še­nji­ma po­ku­ša­va­ju uhva­ti­ti što ve­ći dio tog tr­ži­šta, pa se u ovo­me tre­nut­ku i mi za­is­ta bo­ri­mo is­pli­va­ti u sam vrh vo­de­ćih kom­pa­ni­ja”, ko­men­ti­rao je Mr­voš za Pos­lov­ni dnev­nik. Ka­že i da je Ste­ora nji­hov tre­nu­tač­no naj­važ­ni­ji pro­izvod u sklo­pu ko­je­ga se is­to­vre­me­no pred­stav­lja­ju i raz­li­či­te tehnologije u ko­je je već ulo­že­no ne­bro­je­no sa­ti da­no­noć­nog ra­da, pa i ne­ko­li­ko mi­li­ju­na ku­na.

“Re­kao bih da smo ovim pos­lov­nim mo­de­lom i po­dos­ta ri­ski­ra­li, no izgleda da sve veće globalne kom­pa­ni­je polako prepoznaju na­še tehnologije i ima­ju že­lju surađivati upra­vo s nama. Vje­ru­jem da će­mo usko­ro na tr­ži­štu osim klu­pa ima­ti i na­šu teh­no­lo­gi­ju u dru­gim Smart City i IoT pro­izvo­di­ma raz­nih tvrt­ki”, do­dao je Mr­voš, ja­viv­ši nam se iz Lon­do­na.

Ka­ko smo saz­na­li u raz­go­vo­ru s pro­daj­nom pred­stav­ni­com Mr­vo­še­ve tvrt­ke In­clu­de za Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju i Ir­sku An­dri­ja­nom Br­kulj, lon­don­sko je pred­stav­lja­nje pr­vo u ni­zu u sklo­pu pro­jek­ta na­zva­nog Pa­met­na klu­pa na tur­ne­ji. Ak­tiv- nos­ti ko­je ovaj pro­jekt po­dra­zu­mi­je­va pred­sta­vit će pa­met­nu klu­pu Ste­oru po oda­bra­nim hr­vat­skim ve­le­pos­lans­tvi­ma di­ljem Eu­ro­pe, a u sva­kom od njih klu­pa će bi­ti iz­lo­že­na tje­dan da­na. “Cilj tvrt­ke je do kra­ja go­di­ne po­ve­ća­ti pri­sut­nost u 30ak ze­ma­lja. In­clu­de tre­nu­tač­no za­poš­lja­va 40 dje­lat­ni­ka i naj­ve­ći je hr­vat­ski pro­izvo­đač pa­met­nih klu­pa”, do­da­la je Br­kulj. Ina­če, Mr­voš je pri­je sve­ga ne­ko­li­ko mje­se­ci šest pri­mje­ra­ka klu­pe Ste­ora pos­ta­vio i u Du­ba­iju, a osim to­ga os­tva­re­na su i broj­na part­ner­stva u Aus­tra­li­ji, Dan­skoj, Ma­đar­skoj i Šved­skoj. Što se Aus­tra­li­je kon­kret­no ti­če, on­dje će kroz pet go­di­na bi­ti is­po­ru­če­no ukup­no čak 2700 klu­pa, i to u sklo­pu ugo­vo­ra vri­jed­nog oko 40 mi­li­ju­na ku­na.

IZGLEDA DA SVE VEĆE GLOBALNE KOM­PA­NI­JE POLAKO PREPOZNAJU NA­ŠE TEHNOLOGIJE

I ŽE­LE SURAĐIVATI UPRA­VO S NAMA

PD

Mr­voš je zna­čaj­ke pa­met­ne klu­pe po­ka­zao i u Lon­do­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.