Na­kon Wa­shin­g­to­na od­lu­ka o obvez­ni­ci za ces­tar­ski dug

Va­že se U SAD-u se oče­ku­ju za­vr­š­ni raz­go­vo­ri o op­ci­ji s jam­s­tvom Svjet­ske ban­ke

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN

Va­že se U SAD-u se oče­ku­ju za­vr­š­ni raz­go­vo­ri o op­ci­ji s jam­s­tvom Svjet­ske ban­ke

Uz re­fi­na­ni­cra­nje obvez­ni­ce od 4 ml­rd. kn i me­ga­tre­zor­ca od 11 ml­rd. , do­ma­će tr­ži­šte za­ni­ma i ‘ces­tar­ska pri­ča’

Hr­vat­sko iz­as­lans­tvo pre­dvo­đe­no vr­hu­škom Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja i Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke ovaj je tje­dan na Go­diš­njoj skup­šti­ni Svjet­ske ban­ke (SB) i Me­đu­na­rod­nog mo­ne­tar­nog fon­da (MMF). I ovaj put u SADu su pre­dvi­đe­ni i sas­tan­ci s pred­stav­ni­ci­ma tih ins­ti­tu­ci­ja i inves­ti­to­ra, a jed­na od naj­kon­kret­ni­jih te­ma bit će Vla­di­ni pla­no­vi ve­za­ni uz re­fi­nan­ci­ra­nje i res­truk­tu­ri­ra­nje duga ces­tar­skog sek­to­ra, za što se, pre­ma naj­a­va­ma, usko­ro ka­ni ići na izdanje dr­žav­ne obvez­ni­ce. Očekuje se da mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić i nje­gov tim za uprav­lja­nje jav­nim du­gom od­lu­ku pre­lo­mi­ti po po­vrat­ku iz Wa­shin­g­to­na, tj. idu­ći tje­dan.

Sa ili bez jam­s­tva?

Već du­že vri­je­me zna se da Vla­da na tom pro­jek­tu su­ra­đu­je sa Svjet­skom ban­kom, ko­ja je Vla­din plan res­truk­tu­ri­ra­nja ces­tar­skog sek­to­ra i pra­te­će izdanje (a do­ne­dav­no se go­vo­ri­lo o 900 mil. eura) sprem­na po­dr­ža­ti dje­lo­mič­nim jam­s­tvom od 350 mil. eura. Eli­sa­bet­ta Ca­pan­nel­li, vo­di­te- lji­ca za­gre­bač­kog ure­da Svjet­ske ban­ke, u in­ter­v­juu Pos­lov­nom dnev­ni­ku rek­la je ka­ko se još “pro­uča­va­ju raz­ne op­ci­je iz­da­nja obvez­ni­ce s po­volj­ni­jom ka­ma­tom i dos­pi­je­ćem iz­me­đu 15 i 20 go­di­na. I na lo­kal­nom tr­ži­štu, ka­že, pos­to­ji in­te­res ba­na­ka za for­mi­ra­nje kon­zor­ci­ja ko­ji bi upi­sao izdanje. “S ovim re­fi­nan­ci­ra­njem, sa ili bez jam­s­tva Svjet­ske ban­ke, Hr­vat­ska mo­že ci­lja­ti na po­ve­ća­nje rej­tin­ga na inves­ti­cij­ski rang, a to je važ­ni­je od sa­me (ni­že) ka­ma­te.

Kad su po­sri­je­di za­du­ži­va­nja od­nos­no re­fi­nan­ci­ra­nja obve­za, Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja tre­nut­no ra­di na ne­ko­li­ko fron­to­va jer već u studenom na naplatu dolaze veliki iznosi domaćeg državnog duga.

Na tri fron­te

Najprije 9. stu­de­no­ga dospijeva čak 1,5 milijardi eura tj. oko 11 ml­rd. ku­na vrijedno izdanje deviznog tre­zor­skog za­pi­sa. Taj se roč­noš­ću ne­ti­pič­ni ‘me­ga­tre­zo­rac’ za­nav­lja već go­di­na­ma (po­s­ljed­nji put u ko­lo­vo­zu 2016.), a iz­gled­no je da će to dos­pi­je­će po­nov­no ‘za­ro­la­ti’ jer ban­ke ko­je dr­že glav­ni­nu (vi­še od če­ti­ri pe­ti­ne) tog iz­da­nja ne­ma­ju baš pre­vi­še iz­bo­ra, od­nos­no bo­ljih ula­gač­kih pri­li­ka. Ne­du­go na­kon tog tre­zor­skog za­pi­sa, 25. stu­de­no­ga, na naplatu sti­že i če­ti­ri mi­li­jar­de ku­na vri­jed­na do­ma­ća obvez­ni­ca iz­da­na 2010. uz ka­ma­tu od 6,25 pos­to. Ono što je za­sad si­gur­no je da će sva sko­ra re­fi­nan­ci­ra­nja zna­či­ti i ni­že tro­ško­ve. A ka­ko se tre­nut­no još va­že i od­lu­ka o obvez­ni­ci uz re­fi­nan­ci­ra­nje/res­truk­tu­ri­ra­nje ces­tar­skog duga, pret­pos­tav­lja se da se s do­ma­ćim ban­ka­ma i dru­gim inves­ti­to­ri­ma pred­sto­je­će ope­ra­ci­je sa­gle­da­va­ju u pa­ke­tu, po­naj­pri­je u smis­lu roč­nih i va­lut­nih po­zi­ci­ja i pre­fe­ren­ci­ja.

VEĆ U STUDENOM NA NAPLATU DOLAZE VELIKI IZNOSI DOMAĆEG DRŽAVNOG DUGA.

NAJPRIJE DOSPIJEVA ČAK 1,5 MILIJARDI EURA VRIJEDNO IZDANJE DEVIZNOG ‘TREZORCA’

DAVOR PUKLAVEC/PIXSELL

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.