‘Po­ka­ži­te ma­lo ve­ću ži­vost u rje­ša­va­nju lo­ših kre­di­ta’

Pro­mje­na fo­ku­sa Oš­tre po­ru­ke ban­ka­ma na Da­nu hr­vat­skih fi­nan­cij­skih ins­ti­tu­ci­ja

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - VALENTINA WIESNER MIJIĆ/VL

Pro­mje­na fo­ku­sa Oš­tre po­ru­ke ban­ka­ma na Da­nu hr­vat­skih fi­nan­cij­skih ins­ti­tu­ci­ja

Vi­ce­gu­ver­ner Da­mir Odak is­tak­nuo da tre­nut­na ra­zi­na lik­vid­nos­ti omo­gu­ća­va do mi­li­jar­du ku­na no­vih kre­di­ta

Dok je laj­t­mo­tiv Da­na hr­vat­skih fi­nan­cij­skih ins­ti­tu­ci­ja ko­je or­ga­ni­zi­ra HGK la­ni bi­la naj­a­va po­rez­ne re­for­me, ove su go­di­ne u fo­ku­su lo­ši kre­di­ti i nji­hov utje­caj na gos­po­dar­ski rast. Vi­ce­gu­ver­ner HNB-a Da­mir Odak us­t­vr­dio je na okru­glom sto­lu o gos­po­dar­skim tren­do­vi­ma i kva­li­te­ti pla­sma­na da, iako po bru­to po­zi­ci­ji ima­mo jednu od naj­ve­ćih sto­pa ne­pri­ho­du­ju­ćih kre­di­ta u EU, pro­sječ­na adek­vat­nost ka­pi­ta­la od 23 pos­to jam­či da ban­ke mo­gu is­pu­ni­ti sve re­gu­la­tor­ne zah­tje­ve.

“No, iako vi­še ne pred­stav­lja­ju bi­tan te­ret na ra­zi­ni ban­kar­stva, ne zna­či da ne pred­stav­lja­ju te­ret na ra­zi­ni gos­po­dar­stva. Na­dam se da će ban­ke po­ka­za­ti ma­lo ve­ću ži­vah­nost da po­mog­nu rje­ša­va­nju lo­ših kre­di­ta jer o to­me ne ovi­si sa­mo nji­ho­va za­ra­da, ne­go i rast gos­po­dar­stva. I ko­nač­no, ban­ke mo­gu za­ra­di­ti sa­mo ono­li­ko ko­li­ko im gos­po- dar­stvo mo­že platiti”, is­tak­nuo je Odak te do­dao da im tre­nu­tač­ni vi­šak ka­pi­ta­la omo­gu­ća­va ge­ne­ri­ra­nje 700 mi­li­ju­na do mi­li­jar­du ku­na no­vih kre­di­ta gra­đa­ni­ma i po­du­ze­ći­ma.

“Ra­zi­na lik­vid­nos­ti u ban­ka­ma na ra­zi­ni je se­dam pos­to BDPa. Zna­či što god pla­si­ra­ju, bolje je od ovog što ra­de”, po­ru­čio je su­per­vi­zor, ali i po­en­ti­rao da zbog ve­li­kog tro­ška ka­ma­te kre­dit­ni rast mo­že bi­ti i fak­tor us­po­ra­va­nja ras­ta gos­po­dar­stva. “Sto­pa ras­ta od tri pos­to uz stag­na­ci­ju kre­dit­nog por­t­fe­lja či­ni mi se kao bo­lji is­hod ne­go uz sto­pu ras­ta kre­dit­nog por­t­fe­lja od 10 pos­to”, ka­že vi­ce­gu­ver­ner. Hr­vo­je Sto­jić, vo­di­telj eko­nom­skih is­tra- ži­va­nja Ad­di­ko ban­ke, po­ža­lio se na plit­ko tr­ži­šte ot­ku­pa lo­ših kre­di­ta u ko­je je, sma­tra, po­treb­no uklju­či­ti i ne­ban­kar­ske fi­nan­cij­ske ins­ti­tu­ci­je; fon­do­ve ri­zič­nog ka­pi­ta­la, pa i osi­gu­ra­va­te­lje te po­bolj­ša­ti sta­nje u pra­vo­su­đu. No, na nje­go­vu ide­ju o for­mi­ra­nju ne­ke vr­ste jav­nog sus­ta­va za rje­ša­va­nje ne­pri­ho­du­ju­ćih kre­di­ta ba­na­ka ko­ja bi pos­lu­ži­la u even­tu­al­noj kri­zi, vi­ce­gu­ver­ner je bio re­zo­lu­tan. “U ovom tre­nu ne vi­dim ni­kak­va raz­lo­ga da se ikak­va jav­na sred­stva iz­dvo­je za to”, za­klju­čio je Odak.

FOTOLIA

Po bru­to po­zi­ci­ji Hr­vat­ska ima jednu od naj­ve­ćih sto­pa lo­ših kre­di­ta u EU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.