Motovunski Heritage Wine Hotel vrata otva­ra u lipnju

Spoj vinarstva i turizma Vi­na­ri­ja Roxa­nich kre­nu­la u pro­jekt vri­je­dan 79,3 mi­li­ju­na ku­na, iz­bo­ri­li se za EU no­vac

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARTA DUIĆ

Za­po­če­li su ra­do­vi na Roxa­nich Heritage Wine Ho­te­lu i vin­skom po­dru­mu, pro­jek­tu vri­jed­nom vi­še od 79,3 mi­li­ju­na ku­na i su­fi­nan­ci­ra­nog nov­cem EUa.

“Ima sim­bo­li­ke u ovom pro­jek­tu i nji­me će­mo pros­la­vi­ti 10 go­di­na ko­mer­ci­jal­nog pri­sus­tva na­še vi­na­ri­je na tr­ži­štu i po­vra­tak u Mo­to­vun gdje smo i os­no­va­ni. Hotel je na 3000 kva­dra­ta, imat će 28 so­ba i 4 apart­ma­na, ima do­dat­ne sa­dr­ža­je po­put tr­go­vi­ne vi­na, res­to­ra­na i wel­l­ness te ga­ra­žu za 36 vo­zi­la. Po­drum je na ne­što vi­še od 3000 m2”, ka­že Mla­den Ro­ža­nić, inves­ti­tor i vi­nar ko­ji sto­ji iza ovog pro­jek­ta. Od sta­rog mo­to­vun­skog za­druž­nog po­dru­ma os­tat će sa­mo zi­do­vi i pro­zor­ska ok­na, a po­drum se ra­di na pet eta­ža. Pla­ni­ra­no je da se u ho­te­lu or­ga­ni­zi­ra­ju i kul­tur­ni even­ti, a u sklo­pu po­dru­ma pla­ni­ran je dio za li­kov­ne umjet­ni­ka. Ro­ža­nić ka­že ka­ko se otvo­re­nje očekuje u lipnju. Vri­jed­nost ho­te­la iznosi 48.030.633,11 ku­na, a EU su­fi­nan­ci­ra­nje iz struk­tur­nih i inves­t­cij­skih fon­do­va je 9.644.124,59 ku­na.Ula­ga­nje u po­drum je 31.297.069,22 ku­ne, a EU su­fi­nan­ci­ra­nje te­me­ljem na­ci­onal­nog pro­gra­ma po­mo­ći sek­to­ru vi­na 20142018 iznosi 9.962.931,83 ku­na. “Ovo je na pra­gu ono­ga gdje Is­tra že­li bi­ti su­tra. Tre­ba nam no­va stra­te­gi­ja ra­zvo­ja vinarstva upa­re­na s tu­riz­mom”, re­kao je is­tar­ski žu­pan Val­ter Fleg, dok je De­nis Ivo­še­vić, di­rek­tor TZa Is­tar­ske žu­pa­ni­je po­ru­čio: “Ovo je jed­na od naj­ve­ćih inves­ti­ci­ja u po­s­ljed­njih 1015 go­di­na u Is­tri. Ovaj hotel već una­pri­jed ima za­da­nu te­ma­ti­ku i to je ono što nam tre­ba”.

Inves­ti­tro Mla­den Ro­ža­nić (li­je­vo)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.