KKR u No­vu TV ula­že 200 mi­li­ju­na USD

Kre­će ‘sni­ma­nje’ Ame­ri­kan­ci od AZTN-a za­tra­ži­li ocje­nu kon­cen­tra­ci­je zbog pre­uzi­ma­nja te­le­vi­zij­ske ku­će

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SUZANA VAROŠANEC

KKR-u is­ti­ču čvr­ste na­mje­re u po­gle­du za­dr­ža­va­nja i ra­zvo­ja No­ve TV kao za­seb­ne hr­vat­ske kom­pa­ni­je te ši­re­nja lo­kal­nih pro­duk­cij­skih ka­pa­ci­te­ta

KKR, vo­de­ća inves­ti­cij­ska tvrt­ka u SADu i vlas­nik te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ske i me­dij­ske gru­pe Uni­ted Gro­up, pri­ja­vio je Agen­ci­ji za za­šti­tu tr­žiš­nog na­tje­ca­nja (AZTN) kon­cen­tra­ci­ju ve­za­nu uz naj­av­lje­ni spo­ra­zum o pre­uzi­ma­nju hr­vat­skog me­dij­skog por­t­fe­lja u vlas­niš­tvu CMEa, što uklju­ču­je i pre­uzi­ma­nje No­ve TV. s Kom­pa­ni­ja ko­ja je kod nas pri­sut­na kroz N1 Te­le­vi­zi­ju, a pos­lu­je i u Slo­ve­ni­je, Aus­tri­ji te glo­bal­no, za taj spo­ra­zum ima­ju po­dr­šku Eu­rop­ske ban­ke za ob­no­vu i ra­zvoj (EBRD), na­vo­de u ju­če­raš­njem pri­op­će­nju. Uz po­t­vr­du da je tran­sak­ci­ja pod­lož­na od­go­va­ra­ju­ćim re­gu­la­torU nim odo­bre­nji­ma is­ti­ču čvr­ste na­mje­re u po­gle­du za­dr­ža­va­nja i ra­zvo­ja No­ve TV kao za­seb­ne hr­vat­ske kom­pa­ni­je ko­jom se za­seb­no uprav­lja te dalj­nje iz­grad­nje i ši­re­nja lo­kal­nih pro­duk­cij­skih ka­pa­ci­te­ta. Po­ru­ka je to ko­jom se fo­kus pre­mje­šta na po­ve­ća­na ula­ga­nja u vlas­ti­te sa­dr­ža­je u Hr­vat­sko. “Da bi se na­tje­ca­li s glo­bal­nim plat­for­ma­ma lo­kal­ni TV ope­ra­te­ri mo­ra­ju po­ja­ča­ti ula­ga­nja u vlas­ti­ti sa­dr­žaj ko­ji će mo­ra­ti od­go­va­ra­ti me­đu­na­rod­nim stan­dar­di­ma kva­li­te­te”, na­vo­di di­rek­tor KKRa i član Upra­ve Uni­ted Gro­upa Je­anPi­er­re Sa­ad. “Ve­se­li­mo se iz­grad­nji i ši­re­nju lo­kal­nih pro­duk­cij­skih ka­pa­ci­te­ta No­ve TV i po­ve­ća­nju ula­ga­nja u vlas­ti­ti sa­dr­žaj”, is­ti­če on. O vri­jed­nos­ti pos­la do­bi­li smo slje­de­ći ko­men­tar: “KKR i UG su u No­vu TV inves­ti­ra­li vi­še od 100 mil.USD, a kad je ri­ječ o du­go­roč­nim inves­ti­ci­ja­ma pro­vo­đe­njem stra­te­gi­ja ras­ta i ra­zvo­ja udvos­tru­če­nje inves­ti­ci­je očekuje se u pe­to­go­diš­njem raz­dob­lju.

Iz AZTNa na naš upit po­t­vr­đu­ju da je ova kon­cen­tra­ci­ja pri­jav­lje­na te doz­na­je­mo da je za­po­če­la pro­ce­du­ra pri­kup­lja­nja po­da­ta­ka do pot­pu­nos­ti pri­ja­ve. Što se ti­če nas­tav­ka pos­tup­ka na­kon te fa­ze, tj. kad pri­ja­va bu­de pot­pu­na us­li­je­dit će jav­ni po­ziv svim za­in­te­re­si­ra­ni­ma na tr­ži­šti­ma na ko­jem KKR ima učin­ke da pod­ne­su svo­ja miš­lje­nja i even­tu­al­ne pri­mjed­be. No, u kon­kret­nom slu­ča­ju pos­to­ji i nad­lež­nost Agen­ci­je za elek­tro­nič­ke me­di­je (AEM), ali iz nje do za­klju­če­nja bro­ja ni­smo do­bi­li od­go­vor o fa­zi u ko­joj se na­la­zi nji­ho­vo pos­tu­pa­nje. Ina­če, naj­a­ve ka­pi­tal­nih ula­ga­nja u po­dr­šku vlas­ti­te pro­duk­ci­je, što po­dra­zu­mi­je­va da ne­će do­ći po pri­pa­ja­nja No­ve TV i N1 Te­le­vi­zi­je (ko­ja je ka­bel­ska) ne­ki tu­ma­če i kao do­dat­nu po­lu­gu k ras­tu pro­izvod­nje lo­kal­nih pro­gra­ma na na­šem tr­ži­štu.

Na sva­koj te­le­vi­zi­ji, ka­žu, mo­gu se gle­da­ti i glo­bal­ni sa­dr­ža­ji ko­ji se ot­kup­lju­ju i cir­ku­li­ra­ju po svim mre­ža­ma, ali je­di­ni ar­gu­ment po če­mu su mo­gu­će raz­li­ke nas­ta­je u sfe­ri lo­kal­nog pro­gra­ma o lju­di­ma i za lju­de s lo­kal­nog tr­ži­šta. Ši­re­nje pos­lo­va­nja u Hr­vat­skoj kroz jak fo­kus na pro­izvod­nju domaćeg sa­dr­ža­ja zna­čio bi po ne­ki­ma i ve­ću kon­ku­ren­ci­ju. “Bu­du li do­s­ljed­no naj­a­va­ma ja­ki i do­bri, na­tje­rat će ci­je­lo tr­ži­šte da svi ra­de još kva­li­tet­ni­je”, ka­žu na­ši su­go­vor­ni­ci.

PD

Ne­će do­ći do spa­ja­nja sa N1 te­le­vi­zi­jom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.