‘Re­gi­je su no­si­te­lji europ­skog ra­zvo­ja’

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pred­stav­ni­ci Hr­vat­ske za­jed­ni­ce žu­pa­ni­ja (HZŽ) su­dje­lu­ju na šes­tom po re­du Fo­ru­mu polj­skih i hr­vat­skih re­gi­ja u polj­skom gra­du To­ru­nu. “Dra­go mi je da smo se i šes­tu go­di­nu za­re­dom oku­pi­li ka­ko bi raz­mi­je­ni­li svo­ja is­kus­tva, po­raz­go­va­ra­li o važ­nim te­ma­ma, a što je naj­važ­ni­je, do­ni­je­li ne­ka rje­še­nja i pre­po­ru­ke ka­ko bi je­di­ni­ce lo­kal­ne i re­gi­onal­ne sa­mo­upra­ve os­na­ži­le svo­ju ulo­gu no­si­te­lja ra­zvo­ja Polj­ske i Hr­vat­ske, a sa­mim ti­me i Eu­ro­pe”, re­kao je čel­nik HZŽa i ši­ben­skok­nin­ski žu­pan Go­ran Pa­uk.

Polj­ski do­ma­ćin, mar­ša­lek ( pan­dan žu­pa­nu) ku­jaw­sko­po­mor­skog vo­dj­vod­stva Pi­otr Cal­bec­ki na­gla­sio je da je važ­nost re­gi­onal­ne po­li­ti­ke u to­me što otva­ra no­ve mo­guć­nos­ti u kre­ira­nju i pro­ved­bi kul­tur­nih, gos­po­dar­skih, po­li­tič­kih kom­po­ne­na­ta po­li­ti­ke Eu­rop­ske uni­je, a me­đu važ­ni­jim te­ma­ma dnev­nom re­du Fo­ru­ma na­ći će se i no­va per­s­pek­ti­va fi­nan­ci­ra­nja na­kon 2020. go­di­ne. Hr­vat­ska ve­le­pos­la­ni­ca u Re­pu­bli­ci Polj­skoj An­drea Be­kić po­ru­či­la je da bi “Hr­vat­ska tre­ba­la va­lo­ri­zi­ra­ti ja­dran­sku di­men­zi­ju te po­ve­za­ti tu­ri­zam sa svim gos­po­dar­skim gra­na­ma” na­gla­siv­ši da je ti­je­kom ove go­di­ne Hrvatsku po­sje­ti­lo 800.000 polj­skih tu­ris­ta.

U na­red­nim da­ni­ma Fo­ru­ma me­đu te­ma­ma će bi­ti i polj­ski pri­mje­ri do­bre prak­se, po­put ko­ri­šte­nja in­te­gri­ra­nih te­ri­to­ri­jal­nih ula­ga­nja ka­ko bi se os­tva­rio sta­bi­lan i rav­no­mje­ran rast svih re­gi­ja.

H. JELAVIĆ/PIXSELL

Go­ran Pa­uk s polj­skim ko­le­ga­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.