Hr­vat­ska kao cen­tar iz­vr­s­nos­ti

Poslovni Dnevnik - - INTERVJU TJEDNA -

Kak­vi su stra­te­ški pla­no­vi ACG-a za Hrvatsku?

Ono što že­li­mo je uči­ni­ti Hrvatsku cen­trom za iz­vr­s­nost za ra­zvoj mno­gih na­ših pro­izvo­da. U do­gled­no vri­je­me, sof­twer­ske us­lu­ge na­še tvrt­ke bi­ti će unu­tar Hr­vat­ske. To će bi­ti ops­kr­ba za ci­je­lu za­pad­nu Eu­ro­pu, slič­no kao što smo uči­ni­li s pro­izvod­njom kap­su­la. Po­če­li smo s ma­lim ula­ga­njem, otvo­ri­li ured, tu sve po­či­nje. Re­gu­la­cij­ska pra­vi­la EU za pro­izvo­de ko­je pro­izvo­di ACG usko­ro stu­pa­ju na sna­gu. Ka­da do­đe do to­ga, sve far­ma­ce­ut­ske tvrt­ke će mo­ra­ti po­što­va­ti GS1 nor­me EU. A kad se jed­nom otis­nu na to pu­to­va­nje, ACG In­s­pec­ti­ons će bi­ti uz njih kao do­bar su­put­nik i sa­vez­nik.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.