Ve­li­ke kaz­ne za ne­is­pu­nja­va­nje obve­za

Poslovni Dnevnik - - GOSPODARENJE OTPADOM -

EU već pe­na­li­zi­ra svo­je čla­ni­ce

O odr­ži­vom gos­po­da­re­nju ot­pa­dom i iz­a­zo­vi­ma no­ve prak­se go­vo­ri­la je So­nja Po­lo­ni­jo iz ri­ječ­ke udru­ge sta­na­ra i suv­las­ni­ka zgra­da, upo­zo­riv­ši da je rok za is­pu­nja­va­nje oba­ve­za sve bli­ži. “Do 2020. bi­smo tre­ba­li osi­gu­ra­ti pri­pre­mu za po­nov­nu upo­ra­bu i re­cik­li­ra­nje 50 pos­to pa­pi­ra, me­ta­la, stak­la i plas­ti­ke, a dru­ga na­ša oba­ve­za je za­bra­na od­la­ga­nja neo­bra­đe­nog ot­pa­da. Ne udo­vo­lji­mo li pre­uze­tim oba­ve­za­ma Sud prav­de EU mo­že nam do­su­di­ti pe­na­le. Ma­đar­ska već sad pla­ća iz­nos od 27.316 eura dnev­no, Bu­gar­ska 15.220 eura, Polj­ska čak 67.314 eura, a Grč­ka jed­no­krat­no 10 mi­li­ju­na eura plus 14,52 mi­li­ju­na eura sva­kih šest mje­se­ci do is­pu­nje­nja zah­tje­va“, ot­kri­la je Po­lo­ni­jo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.