Mjes­tu, kod nas čak 77% ot­pa­da kup­lje i naj­štet­ni­je rje­še­nje

Al­nog ot­pa­da, a 60% bi mo­ra­li pri­ku­pi­ti odvo­je­no, što gle­da­ju­ći iz da­naš­nje per­s­pek­ti­ve, izgleda te­ško os­tva­ri­vo Obra­da i zbri­nja­va­nje ko­mu­nal­nog ot­pa­da u EU-27 -59% -35% +99% +176% +184%

Poslovni Dnevnik - - GOSPODARENJE OTPADOM - Od­lo­že­no udio os­ta­lih vr­sta ko­mu­nal­nog ot­pa­da udio mi­je­ša­nog ko­mu­nal­nog ot­pa­da ko­mu­nal­ni ot­pad upu­ćen na opo­ra­bu os­ta­lo(zbri­nja­va­nje, pri­vre­me­no skla­di­šte­nje)

Od­la­ga­nje na de­po­nij sta­nje i ni­je to­li­ko ‘ka­tas­tro­fič­no’. Na­ža­lost ovaj na­pre­dak te­ško da će bi­ti do­vo­ljan da dos­tig­ne­mo obve­ze pre­uze­te od EU. Pre­ma nji­ma bi do 2022. na od­la­ga­li­šta mo­ra­li od­lo­ži­ti ma­nje od 25 pos­to ko­mu­nal­nog ot­pa­da, što se iz da­naš­nje per­s­pek­ti­ve či­ni kao ‘ne­mo­gu­ća mi­si­ja’.

Jed­na od važ­ni­jih obve­za je i odvo­je­no pri­kup­lja­nje ko­je bi do 2022. tre­ba­lo do­se­ći 60 pos­to ko­mu­nal­nog ot­pa­da.

Plan bu­di na­du

Spa­lji­va­nje Ka­ko je ono tre­nut­no na ra­zi­ni 26 pos­to, te­ško da će­mo os­tva­ri­ti i taj cilj. Ipak, ne tre­ba bi­ti ne­ga­ti­van i uzi­ma­ti zdra­vo za go­to­vo da se ni­ti jed­na obve­za ne­će is­pu­ni­ti.

Hr­vat­ska je u si­ječ­nju do­ni­je­la Plan gos­po­da­re­nja ot­pa­dom za raz­dob­lje 2017. 2022. či­me je otvo­re­na mo­guć­nost ko­ri­šte­nja 475 mi­li­ju­na eura iz Ope­ra­tiv­nog pro­gra­ma Kon­ku­rent­nost i ko­he­zi­ja.

Pla­nom su pre­dvi­đe­ne ak­tiv­nos­ti ko­je će po­ti­ca­ti sp­rje­ča­va­nje nas­tan­ka ot­pa­da, po­nov­nu upo­ra­bu, re­cik­li­ra­nje i kom­pos­ti­ra­nje, a važ­ni­je mje­re Re­cik­li­ra­nje Kom­pos­ti­ra­nje Os­ta­lo

Izvor: EUROSTAT

Izvor: AGEN­CI­JA ZA ZA­ŠTI­TU OKO­LI­ŠA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.