NAPLATA ULASKA U NP KO­PA­ONIK ZA SVA VO­ZI­LA

Poslovni Dnevnik - - GOSPODARENJE OTPADOM -

Od po­ne­delj­ka 16. lis­to­pa­da po­či­nje naplata ulaska u NP Ko­pa­onik, poz­na­to sr­p­sko ski­ja­li­šte, po­t­vr­đe­no je za N1. Naplatu će pla­ća­ti mo­tor­na vo­zi­la iz sva tri ces­tov­na prav­ca, na ula­zi­ma Jo­ša­nič­ka ba­nja – Đo­rov most, Brus – Br­ze­će i Sun­ča­na do­li­na. Gra­đa­ni op­ći­ne Ra­ška i Brus pla­ćat će go­diš­nju ulaz­ni­cu i to za put­nič­ka vo­zi­la i mo­to­re 250 di­na­ra (oko 16 ku­na), vlas­ni­ci put­nič­kih vo­zi­la s pri­ko­li­com i kom­bi vo­zi­la 500 di­na­ra, auto­bu­si i ka­mo­ioni 1000 di­na­ra, a mo­tor­na vo­zi­la sa vi­še od tri oso­vi­na 1500 di­na­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.