Po­čet­na vri­jed­nost bi­la je 90 mil. €

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Već su tre­ba­li do­ći gos­ti Pro­jekt Por­to Ska­dar La­ke za­po­čet je još 2014. go­di­ne, a ta­da se go­vo­ri­lo o vri­jed­nos­ti od 90 mi­li­ju­na eura. Ra­do­vi su, pi­sa­li su cr­no­gor­ski me­di­ji na­vo­de­ći pred­stav­ni­ke Mon­te­ne­gro Re­sort Com­pany, tre­ba­li po­če­ti u ožuj­ku 2015. go­di­ne, dok su pr­vi gos­ti naj­av­lji­va­ni za svi­banj 2017. go­di­ne. Iz­grad­nju eko re­sor­ta vo­di fran­cu­ski po­du­zet­nik Li­onel So­ni­go ko­ji pos­lu­je u re­gi­ji dva­de­se­tak go­di­na, a u eko­lo­škom tu­riz­mu pr­vi put se oku­šao 2008. go­di­ne ka­da je u Tan­za­ni­ji ku­pio osam hek­ta­ra zem­lje i otvo­rio Cris­tal Re­sort, ko­ji sli­či na kom­pleks ko­ji že­li iz­gra­di­ti u Cr­noj Go­ri.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.