AUSTRIJA TUŽI NJEMAČKU ZBOG NA­PLA­TE AUTOCESTA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Austrija pred Eu­rop­skim su­dom prav­de po­kre­će pos­tu­pak pro­tiv Nje­mač­ke zbog pla­ni­ra­nog uvo­đe­nja ces­ta­ri­na za osob­na vo­zi­la na auto­ces­ta­ma, pri­op­ći­lo je u če­t­vr­tak aus­trij­sko mi­nis­tar­stvo pro­me­ta. “To je ces­ta­ri­na za stran­ce i to je od po­čet­ka jas­no”, re­kao je aus­trij­ski mi­nis­tar pro­me­ta Jörg Le­ic­h­t­fri­ed u Be­ču i do­dao da “to Austrija ne­će do­pus­ti­ti”. On je us­t­vr­dio da je Europ­ska ko­mi­si­ja, ko­ja se na­čel­no slo­ži­la s nje­mač­kim za­ko­nom o ces­ta­ri­na­ma, “za­žmi­ri­la na oba oka”, iako je oči­to da se ra­di o “čis­toj dis­kri­mi­na­ci­ji” os­ta­lih gra­đa­na Eu­rop­ske uni­je. Nje­mač­ki mo­del ces­ta­ri­na pre­dvi­đa uvo­đe­nje vi­nje­ta, no go­diš­nju vi­nje­tu bi gra­đa­ni Nje­mač­ke mo­gli od­bi­ti od po­re­za.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.