POČEO ŽALBENI POS­TU­PAK SAMSUNGOVA ŠEFA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Šef ko­rej­skog Sam­sun­ga Jay Y. Lee u če­t­vr­tak se po­ja­vio pred žal­be­nim su­dom u Se­ulu ko­ji od­lu­ču­je o pr­vos­tu­panj­skoj pre­su­di ko­jom je u ko­lo­vo­zu osu­đen na pet go­di­na za­tvo­ra zbog pod­mi­ći­va­nja. Obra­na će u žal­be­nom pos­tup­ku po­ku­ša­ti sru­ši­ti glav­nu te­zu ni­žeg su­da. Pre­ma toj te­zi Lee ni­ka­da ni­je iz­rav­no tra­žio od Choi So­on-sil, pri­ja­te­lji­ce biv­še pred­sjed­ni­ce Park Ge­un-hye, da ur­gi­ra kod državnog mi­ro­vin­skog fon­da ka­ko bi gla­sao za spa­ja­nje dvi­ju Sam­sun­go­vih tvrt­ki, ali da upla­ta 6,3 mi­li­ju­na do­la­ra to im­pli­ci­ra.

Jay Y. Lee

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.