PREGOVORI O BREXITU NAŠLI SE U SLIJEPOJ ULICI

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Glav­ni europ­ski pre­go­va­rač za Brexit Mic­hel Bar­ni­er iz­ja­vio je u če­t­vr­tak da čel­ni­ci­ma EU-a ko­ji će se oku­pi­ti na sum­mi­tu slje­de­ći tje­dan ne­će mo­ći pred­lo­ži­ti otva­ra­nje pre­go­vo­ra o bu­du­ćim od­no­si­ma s Ve­li­kom Bri­ta­ni­jom. No, na­gla­sio je da je uz po­li­tič­ku vo­lju mo­gu­će pos­ti­ći od­lu­ču­ju­ći na­pre­dak u slje­de­ća dva mje­se­ca. “Ra­di­li smo kons­truk­tiv­no, ra­zjas­ni­li ne­ka pi­ta­nja, ali ni­smo na­pra­vi­li ve­li­ke ko­ra­ke na­pri­jed”, ka­zao je Bar­ni­er. Što se ti­če pre­go­vo­ra o fi­nan­cij­skoj na­god­bi, re­kao je da su “u slijepoj ulici”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.