Hol­lan­de sa­da sa­vje­tu­je star­tu­pe

Na­šao an­ga­žman Biv­ši fran­cu­ski pred­sjed­nik ra­di u pa­ri­škom in­ku­ba­to­ru Sta­ti­on F

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Di­je­lom za­hva­lju­ju­ći ini­ci­ja­ti­va­ma sa­daš­njeg pred­sjed­ni­ka Em­ma­nu­ela Ma­cro­na na ra­zvo­ju teh­no­lo­ške sce­ne, biv­ši pred­sjed­nik Franço­is Hol­lan­de za­pos­lio se u go­le­mom pa­ri­škom star­tup in­ku­ba­to­ru kao sa­vjet­nik na po­la rad­nog vre­me­na. Ka­ko pi­še Blo­om­berg, Hol­lan­de dnev­no na ne­ko­li­ko sa­ti odr­ža­va sas­tan­ke s teh­no­lo­škim po­du­zet­ni­ci­ma u Sta­ti­on F biv­šoj pos­ta­ji pa­ri­ške pod­zem­ne že­ljez­ni­ce ko­ja je pre­tvo­re­na u star­tup in­ku­ba­tor na 34.000 če­tvor­nih me­ta­ra. Sta­ti­on F pro­mo­vi­rao je Ma­cron kao mi­nis­tar gos­po­dar­stva u Hol­lan­de­ovoj ad­mi­nis­tra­ci­ji, a u lipnju je i na­zo­čio nje­go­vu otva­ra­nju, ali kao pred­sjed­nik.

Naj­ne­po­pu­lar­ni­ji pred­sjed­nik u po­vi­jes­ti Pete re­pu­bli­ke sma­tra ka­ko je nje­gov no­vi an­ga­žman lo­gi­čan nastavak po­li­ti­ke pre­ma star­tu­pi­ma. Ti­je­kom Hol­lan­de­ova man­da­ta uve­de­ne su po­rez­ne olak­ši­ce na is­tra­ži­va­nje i ino­va­ci­je ite kam­pa­nje za priv­la­če­nje ri­zič­nog ka­pi­ta­la u Fran­cu­sku.

NEPOPULARAN ČEL­NIK PETE RE­PU­BLI­KE SMA­TRA KA­KO JE AN­GA­ŽMAN NASTAVAK NJE­GO­VE PO­LI­TI­KE

RE­UTERS

Franço­is Hol­lan­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.