BMW pre­go­va­ra o se­lid­bi pro­izvod­nje Mi­ni­ja u Ki­nu

Zbo­gom Eu­ro­pi Vo­zi­la bi pro­izvo­dio Gre­at Wall

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Nje­mač­ki

pro­izvo­đač auto­mo­bi­la BMW u pre­go­vo­ri­ma je s ki­ne­skom tvrt­kom Gre­at Wall Mo­tors o pre­se­lje­nju pro­izvod­nje auto­mo­bi­la Mi­ni iz­van Eu­ro­pe, tvr­de upu­će­ni iz­vo­ri Blo­om­ber­ga. Ču­ve­na vo­zi­la tre­nut­no se pro­izvo­de u En­gle­skoj i Ni­zo­zem­skoj. Glas­no­go­vor­nik Gre­at Wal­la od­bio je ko­men­ti­ra­ti ove na­vo­de is­tak­nuv­ši ka­ko će kom­pa­ni­ja iz­da­ti pri­op­će­nje. Do po­t­vr­de se ni­je mo­glo do­ći ni u BMWu. Ni­jem­ci su us­pješ­no udah­nu­li no­vi ži­vot bri­tan­skom auto­mo­bi­lu di­zaj­ni­ra­nom još 50ih go­di­na kao od­go­vor na ras­tu­će ci­je­ne go­ri­va. U prvih osam mje­se­ci ove go­di­ne pro­da­no je 230.000 Mi­ni­ja, a kom­pa­ni­ja se pri­pre­ma za iz­la­zak i elek­trič­ne ver­zi­je. Po­put kon­ku­re­na­ta, BMW je usred sku­pe tran­sfor­ma­ci­je le­pe­ze mo­de­la pre­ma elek­trič­nim vo­zi­li­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.