Let do Ma­uri­ci­ju­sa - CIP lo­un­ge u Is­tan­bu­lu

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Tur­kish Air­li­nes po­veo je no­vi­na­re na Ma­uri­ci­jus ka­ko bi pro­mo­vi­rao re­la­tiv­no no­vu des­ti­na­ci­ju, ali i ka­ko bi na­gla­sio sna­gu kom­pa­ni­je ko­ja, ka­ko ka­žu, “le­ti u vi­še des­ti­na­ci­ja od ijed­ne dru­ge”. Tre­nut­no ima­ju vi­še od 290 des­ti­na­ci­ja, a zad­nja otvo­re­na je Phu­ket. Šest pu­ta za­re­dom su pro­gla­še­ni naj­bo­ljom zra­ko­plov­nom kom­pa­ni­jom u Eu­ro­pi, a bu­si­ness i eko­nom­ska kla­sa su uvi­jek na­gra­đi­va­ne i pre­poz­nat­lji­ve. Va­lja spo­me­nu­ti i CIP lo­un­ge u Is­tan­bu­lu za ko­ji ka­žu da je ve­ći od ne­kih aero­dro­ma. Pri­li­ku su ga ima­li posjetiti i no­vi­na­ri na pu­tu na Ma­uri­ci­jus. Iz­vr­s­na us­lu­ga, raz­no­vr­s­nost u po­nu­di hra­ne, za­bav­ni sa­dr­žaj i ine dru­ge mo­guć­nos­ti ko­je lo­ža nu­di oni­ma ko­ji če­ka­ju idu­ći let sva­ka­ko je priv­lač­na uz na­po­me­nu ka­ko je sve unu­tra lo­že uklju­če­no u ci­je­nu avi­okar­te ili bes­plat­no. Ma­li mi­nus iz per­s­pek­ti­ve auto­ra tek­s­ta je ne­pos­to­ja­nje pros­to­ra za pu­ša­če u ok­vi­ru pros­to­ra CIP lo­un­ge.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.