No­va ge­ne­ra­ci­ja te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skih star­tu­pa pred vra­ti­ma

So­lar­ni sus­tav In­ter­net stva­ri SigFoxo­va mre­ža ne slu­ži za te­le­fo­ni­ra­nje ili za sur­fa­nje, nje­na na­mje­ra je da pre­no­si ma­le ko­li­či­ne po­da­ta­ka ko­je će stva­ra­ti pa­met­ni ure­đa­ji

Poslovni Dnevnik - - AFTER 5 - BERNARD IVEZIĆ bernard.ive­zic@pos­lov­ni.hr

Hr­vat­skom te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skom tr­ži­štu ovog tjed­na do­go­dio se SigFox. Hr­vat­ski te­le­kom, Vip­net, Te­le2 i Ter­ra­kom, je­di­na če­ti­ri vlas­nič­ki me­đu­sob­no neo­vis­na na­ci­onal­na ope­ra­te­ra na hr­vat­skom tr­ži­štu, sva­ki za se­be ima­ju svoj po­gled gdje i ka­ko se vi­de u bu­duć­nos­ti. Sa svo­jim vas po­ru­ka­ma o to­me ne­pre­kid­no bom­bar­di­ra­ju i sto­ga bi se os­vr­nuo na ono naj­za­nim­lji­vi­je, ono što se pri to­me ne spo­mi­nju, a ri­ječ je o to­me ka­ko će svo­je ci­lje­ve os­tva­ri­ti. Upra­vo je to ono što da­je od­go­vor na pi­ta­nje u što će se u bu­duć­nos­ti mo­ra­ti tran­sfor­mi­ra­ti.

Si­gur­no ste pri­mi­je­ti­li ko­li­ko se je bu­ke di­glo oko iz­grad­nje no­vog, bu­du­ćeg na­ci­onal­nog ope­ra­te­ra Oda­ši­lja­ča i ve­za (OiV). Ta tvrt­ka svo­jim će pla­nom iz­rav­no po­mr­si­ti ra­ču­ne Hr­vat­skom te­le­ko­mu u po­ve­zi­va­nju ve­li­kih gra­do­va i dru­gih mjes­ta. Vip­ne­tu će, kao i Te­le2, otvo­ri­ti pros­tor da snaž­ni­je uđu u ma­nje gra­do­ve i mjes­ta te po­ja­ča­ju lo­kal­nu kon­ku­ren­ci­ju. Ali ko­li­ko je to po­jed­nos­tav­ljen i plas­ti­čan pri­kaz na­či­na na ko­ji će po­ten­ci­jal­no te­le­ko­mi funk­ci­oni­ra­ti u bu­duć­nos­ti vi­di­mo iz do­la­ska fran­cu­skog SigFoxa na hr­vat­sko tr­ži­šte.

SigFox je u pra­vom smis­lu te ri­je­či te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ski star­tup. Ni­je po­put Skypea, Fa­ce­bo­oka, Go­oglea, Net­flixa ili Ama­zo­na net­ko tko ko­ris­ti pos­to­je­ću te­le­kom in­fras­truk­tu­ru da bi pru­žio svo­ju us­lu­gu. Ni­je ni po­put Ap­plea da ra­zvi­ja ure­đa­je za kraj­nje ko­ris­ni­ke pa da u to­me pro­na­đe pros­tor za suradnju s ope­ra­te­ri­ma. Ni­je ni po­put Eric­sso­na Ni­ko­le Tes­le da u pro­da­ji te­le­kom opre­me pa čak i pos­lo­va odr­ža­va­nja mre­ža pro­na­đe svoj pros­tor za ra­zvoj i rast. Ne, SigFox gra­di svo­ju vlas­ti­tu te­le­kom in­fras­truk­tu­ru i to na glo­bal­noj ra­zi­ni.

Jef­ti­ni­ji od dru­gih

U Hrvatsku je SigFox ušao ovog tjed­na. No­va tvrt­ka IoT Net Adria, ko­ju su os­no­va­li pos­lov­ni kon­zul­tan­ti, te ko­ja je do­bi­la fi­nan­cij­sku po­dr­šku jed­nog od ve­ćih do­ma­ćih sis­tem­skih in­te­gra­to­ra Com­pin­ga, naj­a­vi­la je da će ra­di­ti kao lo­kal­na po­druž­ni­ca SigFoxa. O iz­no­su ula­ga­nja ni­su pri­ča­li, osim da svo­ju mre­žu mo­gu iz­gra­di­ti u ne­ko­li­ko go­di­na te umjes­to u de­se­ci­ma ili sto­ti­na­ma mi­li­ju­na eura, ko­li­ko su tak­vi pro­jek­ti sta­ja­li pri­je, sa­da mo­že pos­to­ja­ti i te­le­kom star­tup ko­ji taj po­sao oba­vi u iz­no­si­ma ko­ji se mje­re tek u mi­li­ju­ni­ma eura. Za uobi­ča­je­ne inves­ti­ci­je u te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skoj in­dus­tri­ji to dos­lov­no zvu­či pre­jef­ti­no.

Po ono­me što se mo­glo za­sad doz­na­ti u IoT Net Adri­ji, teh­no­lo­gi­ja ko­ju je razvio SigFox omogućuje da se s tri bazne sta­ni­ce po­kri­ju signalom cijeli Grad Za­greb. Dvjes­to­ti­njak SigFoxo­vih sta­ni­ca do­volj­no je za po­kri­va­nje Hr­vat­ske. U od­no­su na vi­še od ti­su­ću baz­nih sta­ni­ca, ko­li­ko ih u pra­vi­lu mo­ra­ju ima­ti kla­sič­ni ope­ra­te­ri, ovo zvu­či kao znans­tve­na fan­tas­ti­ka. K to­me, kad to­me do­da­mo i sku­pe frek­ven­ci­je ko­je pla­ća­ju ope­ra­te­ri, pri­ča dje­lu­je još ne­vje­ro­jat­ni­je.

SigFoxo­va mre­ža ne slu­ži za te­le­fo­ni­ra­nje ili za sur­fa­nje. Nje­na je­di­na na­mje­ra je da pre­no­si ma­le ko­li­či­ne po­da­ta­ka ko­je će stva­ra­ti raz­li­či­ti pa­met­ni ure­đa­ji. To su oni ko­je se obič­no na­zi­va IoT ure­đa­ji­ma ili In­ter­net stva­ri. Na­ga­đa se da će tak­vih ure­đa­ja, po­čev­ši od pa­met­nih pe­ri­li­ca, pre­ko raz­li­či­tih mje­ra­ča vo­de i stru­je, pa sve do sa­mo­vo­ze­ćih auto­mo­bi­la, do 2020. go­di­ne bi­ti i vi­še od 50 milijardi.

Iz­najm­lji­va­nje mre­že

SigFox je zbog to­ga u od­no­su na bro­ad­band iz­nim­no “glu­pa” mre­ža. Ako je bro­ad­band “pa­me­tan” kad mo­že pre­ni­je­ti po 100 Mb­ps on­da što re­ći o SigFoxu ko­ji pre­no­si po­ru­ke od sve­ga 12 byte­ova? To je to­li­ko ma­lo po­da­ta­ka da pre­ko to­ga ne mo­že­te čak ni te­le­fo­ni­ra­ti, a ka­mo li sur­fa­ti. Me­đu­tim, ve­ći­na IoT ure­đa­ja ni ne tre­ba br­žu ve­zu, ali za­to tre­ba ve­zu ko­ja je – jef­ti­ni­ja. SigFox to rje­ša­va ta­ko što pre­ko part­ne­ra mo­že po­nu­di­ti ne­ka go­to­va IoT ko­mu­ni­ka­cij­ska rje­še­nja. Otud i ta­ko bli­ska su­rad­nja IoT Net Adri­je i Com­pin­ga. No, ta­ko­đer SigFox se po­zi­ci­oni­ra i kao net­ko od ko­ga te­le­ko­mi mo­gu za­ku­pi­ti ka­pa­ci­te­te i nu­di­ti to kroz svo­je pro­daj­ne ka­na­le. Nu­di im da umjes­to da gra­de vlas­ti­tu mre­žu, ko­ris­te nje­go­vu.

Us­to, ovaj fran­cu­ski star­tup ni­je bez pe­di­grea. SigFox je kre­nuo s ra­dom 2009. go­di­ne, a do sa­da je prikupio 277 mi­li­ju­na eura inves­ti­ci­ja. Posljednju od 160 mi­li­ju­na do­la­ra pri­mio je la­ni. Inves­ti­to­ri SigFoxa su Sa­le­sfor­ce, Sam­sung, In­tel Ca­pi­tal, NTT Do­co­mo, ko­rej­ski SK Te­le­com, Te­le­fo­ni­ca, Eu­tel­sat i dru­gi. SigFox ni­je pr­vi te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ski star­tup no­ve ge­ne­ra­ci­je ko­ji do­la­zi u Hrvatsku. To su i do­ma­ći igra­či po­put Al­tus ITa i Set­co­ra, ko­ji ta­ko­đer in­fras­truk­tur­no mi­je­nja­ju te­le­ko­mu­ni­ka­cij­sku in­dus­tri­ju. Kad sve to uz­me­te u ob­zir te­le­ko­mi bu­duć­nos­ti sve se vi­še či­ne kao tvrt­ke či­je ime vi­še ne­će­te ve­za­ti za ne­ku fi­zič­ku in­fras­truk­tu­ru. Umjes­to to­ga, bit će struč­nja­ci za do­bro uprav­lja­nje mre­žom part­ne­ra ko­ji će im tu mre­žu i dru­ge nje­ne kri­tič­ne ele­men­te iz­najm­lji­va­ti.

SIGFOX JE KRE­NUO S RA­DOM 2009. GO­DI­NE, A DO SA­DA JE PRIKUPIO 277 MI­LI­JU­NA EURA INVES­TI­CI­JA, POSLJEDNJU OD 160 MI­LI­JU­NA DO­LA­RA LA­NI TEH­NO­LO­GI­JA KO­JU JE RAZVIO SIGFOX, KO­JI JE DO­ŠAO U HRVATSKU, OMOGUĆUJE DA SE S TRI BAZNE STA­NI­CE POKRIJE SIGNALOM CIJELI ZA­GREB

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.