Premija autoosiguranja manja i u ruj­nu

Bez po­bolj­ša­nja S 1,55 milijardi ku­na ta vr­sta osi­gu­ra­nja bi­lje­ži go­diš­nji pad od 0,7 pos­to

Poslovni Dnevnik - - AFTER 5 -

Pre­ma ku­mu­la­tiv­nim po­da­ci­ma Hr­vat­skog ure­da za osi­gu­ra­nje (HUO) za ru­jan, druš­tva za osi­gu­ra­nje za­ra­ču­na­la su ukup­nu bru­to pre­mi­ju od 6,91 mi­li­jar­du ku­na što pred­stav­lja rast od 2,6 pos­to u od­no­su na lanj­ski ru­jan. U sku­pi­ni ne­ži­vot­nih osi­gu­ra­nja, ko­ja či­ni 68,7 pos­to ukup­ne pre­mi­je, za­ra­ču­na­ta bru­to premija iznosi 4,7 milijardi ku­na i vi­ša je 3,4 pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni. Bru­to premija osi­gu­ra­nje od od­go­vor­nos­ti za upo­tre­bu mo­tor­nih vo­zi­la sa za­ra­ču­na­tom bru­to pre­mi­jom od 1,55 milijardi ku­na i u ovom raz­dob­lju bi­lje­ži pad 0,7 pos­to. U sklo­pu tog osi­gu­ra­nja obvez­no osi­gu­ra­nje bi­lje­ži pad pre­mi­je od 0,8 pos­to na 1,5 milijardi ku­na.

Ina­če, pro­sječ­na premija u toj vr­sti osi­gu­ra­nja iznosi 910,38 ku­na i 0,83 pos­to je ni­ža. Za sku­pi­nu ži­vot­nih osi­gu­ra­nja za­ra­ču­na­ta bru­to premija iznosi 2,16 milijardi ku­na, te bi­lje­ži rast od 0,91 pos­to. Naj­ve­ći udio ima kla­sič­no ži­vot­no osi­gu­ra­nje s pre­mi­jom od 1,62 milijardi ku­na, ni­žom 2,72 pos­to. No, rast od 25 pos­to bi­lje­že osi­gu­ra­nja kod ko­jih ugo­va­ra­telj sno­si ri­zik ula­ga­nja.

FOTOLIA

Obvez­no osi­gu­ra­nje bi­lje­ži pad od 0,8 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.