CROBEX IMA SNA­GE ZA DALJNJI US­PON

Poslovni Dnevnik - - AFTER 5 - Pi­še: TOMISLAV PILI

Iako su ana­li­ti­ča­ri po­čet­kom da­na oče­ki­va­li da će na­kon dva da­na snaž­nog ras­ta in­deks Za­gre­bač­ke bur­ze stag­ni­ra­ti, tr­go­vin­ski je če­t­vr­tak po­ka­zao ka­ko CROBEX ima sna­ge za daljnji rast. Po za­vr­šet­ku tr­go­va­nja nje­go­va se vri­jed­nost za­us­ta­vi­la na 1863 bo­da što je 0,75 pos­to vi­še ne­go dan ra­ni­je. CROBEX10 oja­čao je ne­što ma­njih 0,44 pos­to što je bi­lo do­volj­no da do­seg­ne 1096 bo­do­va. U od­no­su na 4,9 mi­li­ju­na ku­na pro­tr­go­va­nih u sri­je­du pro­met je bio nez­nat­no ve­ći, 5,1 mi­li­jun ku­na. Mi­li­jun­ski je pro­met us­pje­la os­tva­ri­ti sa­mo jed­na di­oni­ca, Atlantic grupa s 1,07 mi­li­ju­na ku­na, a pri to­me je ci­je­na oja­ča­la 0,5 pos­to na 825 ku­na. Sko­kom ci­je­ne od 8,4 pos­to pred­nja­či pak di­oni­ca Kra­ša ko­ja sa­da vri­je­di 476,99 ku­na. Raz­log po­ras­tu vri­jed­nos­ti mo­že se na­ći u obja­vi kom­pa­ni­je da je ukup­no po­tra­ži­va­nje od Agrokora iz­no­si­lo 27 mi­li­ju­na ku­na od če­ga je je­dan dio na­pla­ćen (ne na­vo­di se iz­nos), a za os­ta­tak se če­ka is­hod na­god­be. Iz­ra­že­ni­jim ras­tom od 5,4 pos­to na so­lid­nom pro­me­tu od 173.000 ku­na iz­dvo­ji­la se i di­oni­ca Đu­re Đa­ko­vi­ća. Di­oni­ca sla­von­sko­brod­ske kom­pa­ni­je sa­da vri­je­di 37,48 ku­na, naj­vi­še od 29. lip­nja ove go­di­ne. Ti­tu­lu gu­bit­ni­ka da­na po­ni­je­la je di­oni­ca Op­ti­ma te­le­ko­ma s pa­dom od 4,6 pos­to na 2,87 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.