Lon­don priz­nao lex, Sber­ban­ku još jed­na šan­sa

Ru­skoj ban­ci os­po­re­ne traž­bi­ne, ali Ram­ljak ih po­zi­va na kom­pro­mis

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN jadranka.dozan@pos­lov­ni.hr

Ram­ljak je vid­no za­do­vo­ljan jer su iz Lon­do­na do­bi­li po­t­vr­du da je ar­bi­traž­ni sud priz­nao za­kon

Ka­ko je već ra­ni­je na­go­vi­je­šte­no, uku­pan iz­nos traž­bi­na Agro­ko­ro­vih vje­rov­ni­ka ko­je je u obli­ku ta­bli­ca iz­van­red­na upra­va u če­t­vr­tak pros­li­je­di­la Tr­go­vač­kom su­du do­se­že ne­pu­nih 58 mi­li­jar­di ku­na. Pri­tom ukup­no priz­na­te traž­bi­ne iz­no­se 41,23 mi­li­jar­de ku­na, a ima­ju­ći u vi­du da su u to­me i me­đu­sob­na po­tra­ži­va­nja kom­pa­ni­ja unu­tar kon­cer­na nad ko­ji­ma se vo­di pos­tu­pak iz­van­red­ne upra­ve, pra­vo gla­sa no­se traž­bi­ne (os­ta­lih) vje­rov­ni­ka u ukup­nom iz­no­su 29,6 mi­li­jar­di ku­na. Vri­jed­nost vi­še od 1100 traž­bi­na ko­je su u iz­van­red­noj upra­vi (ba­rem za­sad) os­po­ri­li je 16,5 mi­li­jar­di ku­na. I dio ne­priz­na­tih, me­đu­tim, u ko­nač­ni­ci će se priz­na­ti ako se, ka­ko ka­že po­vje­re­nik An­te Ram­ljak, “os­tva­re prav­ni uvje­ti da se priz­na­ju”. To je još otvo- re­no pi­ta­nje upra­vo u slu­ča­ju naj­ve­ćeg po­je­di­nač­nog vje­rov­ni­ka kon­cer­na, ru­ske ban­kar­ske gru­pe Sber­bank.

Na­ime, naj­ve­ći dio os­po­re­nih traž­bi­na od­no­si se upra­vo na nje­ga. Kao raz­log os­po­ra­va­nja u tom slu­ča­ju u Agro­ko­ru na­vo­de ta­ko­zva­nu “dvos­tru­ku li­tis­pen­den­ci­ju” ili, jed­nos­tav­ni­je, či­nje­ni­cu da je ta ban­ka mi­mo lex Agro­ko­ra u dru­gim zem­lja­ma po­kre­nu­la sud­ske pos­tup­ke s ci­ljem na­pla­te.

S tim u ve­zi, pak, Ram­ljak je, vid­no za­do­vo­ljan, u sa­mom uvo­du kon­fe­ren­ci­je za me­di­je po­t­vr­dio da su ne­tom pri­je iz Lon­do­na do­bi­li po­t­vr­du da je ar­bi­traž­ni sud u Lon­do­nu od­lu­čio priz­na­ti Za­kon o pos­tup­ku iz­van­red­ne upra­ve.

Dak­le, sve tuž­be ko­je se po­kre­nu na bri­tan­skim su­do­vi­ma bit će vra­će­ne na hr­vat­ske su­do­ve.

“To je ujed­no po­t­vr­da da smo bi­li na pra­vom pu­tu”, re­kao je Ram­ljak is­ti­ču­ći ka­ko lon­don­ski pra­vo­ri­jek uve­li­ke olak­ša­va dalj­nji pos­tu­pak iz­van­red­ne upra­ve, “po­go­to­vo oko traž­bi­na”.

Ot­krio je i ka­ko je već ju­čer uju­tro imao sas­ta­nak s pred­stav­ni­ci­ma Sber­ban­ka, a još je jed­nom po­no­vio i ka­ko vje­ru­je da će u toj ban­ci pre­is­pi­ta­ti svo­ja do­sa­daš­nja sta­ja­li­šta.

Kad su po­sri­je­di os­po­reb­ne traž­bi­ne, zbog pa­ra­lel­nog vo­đe­nja sud­skog pos­tup­ka os­po­re­no je 79 traž­bi­na te­ških ukup­no 9,3 mi­li­jar­de ku­na. Na ime “ne­pos­to­ja­nja os­no­va­nos­ti traž­bi­ne” os­po­re­no je vi­še od 950 traž­bi­na vri­jed­nih ne­pu­nih pet mi­li­jar­di, a u toj su se sku­pi­ni uz ne­ke ima­te­lje obvez­ni­ca (po ko­ji­ma se traž­bi­ne priz­na­ju sa­mo pri­mar­nom agen­tu) naš­le i ne­ke traž­bi­ne oko ko­jih pos­to­je nes­la­ga­nja u in­ter­pre­ta­ci­je ugo­vo­ra o pos­lov­noj su­rad­nji ili pak ne­us­kla­đe­nos­ti pos­lov­nih knji­ga duž­ni­ka i vje­rov­ni­ka.

Na­da­lje, oko dvi­je mi­li­jar­de ku­na od­no­si se na traž­bi­ne ko­je u iz­van­red­noj upra­vi os­po­ra­va­ju ve­za­no uz za­ku­pe, od­nos­no “sa­le and le­ase back” aran­žma­ne ko­ji ne­ma­ju upo­ri­šta u tr­žiš­nim ci­je­na­ma.

Ka­ko is­ti­ču u iz­van­red­noj upra­vi, vje­rov­ni­ci­ma je sad omo­gu­ćen uvid u pri­ja­ve traž­bi­ne dru­gih vje­rov­ni­ka i svu pri­lo­že­nu do­ku­men­ta­ci­ju te ima­ju pra­vo os­po­ri­ti traž­bi­ne dru­gih vje­rov­ni­ka u ro­ku osam da­na od da­na obja­ve ta­bli­ca na eoglas­noj plo­či Su­da. Na­kon što Rje­še­nje Su­da o ut­vr­đe­pri­jav­lje­nih nim i os­po­re­nim traž­bi­na­ma pos­ta­ne pra­vo­moć­no, on ga upu­ću­je na par­nič­ni pos­tu­pak ra­di do­ka­zi­va­nja os­no­va­nos­ti os­po­ra­va­nja za vje­rov­ni­ke ko­ji­ma je po­vje­re­nik os­po­rio traž­bi­nu i vje­rov­ni­ke ko­ji su dru­gim vje­rov­ni­ci­ma os­po­ri­li traž­bi­ne ko­je je po­vje­re­nik priz­nao. “Po do­no­še­nju Rje­še­nja o ut­vr­đe­nju i os­po­ra­va­nju traž­bi­na, Tr­go­vač­ki sud će te­me­ljem po­pi­sa priz­na­tih traž­bi­na odo­bri­ti raz­re­de vje­rov­ni­ka na te­me­lju ukup­nih traž­bi­na te će se mo­ći po­kre­nu­ti pri­jed­lo­zi op­ci­je na­mi­re u pos­tup­ku iz­van­red­ne upra­ve.

Ina­če, u pos­tup­ku pri­ja­va traž­bi­na uku­pan je zbroj traž­bi­na po­sve oče­ki­va­no vi­šes­tru­ko ve­ći od spo­me­nu­tih broj­ki čak 508 mi­li­jar­di. Odav­no se, na­ime, zna­lo da su broj­ni fi­nan­cij­ski aran­žma­ni uklju­či­va­li su­duž­niš­tva i jam­s­tva Agro­ko­ro­vih kom­pa­ni­ja pa su kre­di­to­ri osim iz­vor­nog duž­ni­ka po­tra­ži­va­nja mul­ti­pli­ci­ra­li us­po­red­no ih pri­jav­lju­ju­ći i na sve su­duž­ni­ke/jam­ce.

Sve u sve­mu, ka­ko sa­da stva­ri sto­je s ukup­no priz­na­tim traž­bi­na­ma i iz­no­som traž­bi­na po ko­ji­ma se os­tva­ru­je pra­vo gla­sa, pro­iz­la­zi da bi su­tra o na­god­bi tre­ba­lo od­lu­či­va­ti ma­nje od 60 pos­to traž­bi­na, a vra­ti li se Sber­bank za stol tj. ot­klo­ne li se sa­daš­nji raz­lo­zi os­po­ra­va­nja nje­go­vih traž­bi­na u smis­lu pos­tup­ka iz­van­red­ne upra­ve, taj bi pos­to­tak tre­bao bi­ti ipak ve­ći. Is­ti­ču­ći ka­ko je iza iz­van­red­ne upra­ve i oko 140 sa­vjet­nič­ki an­ga­ži­ra­nih struč­nja­ka se­dam mje­se­ci na­por­na ra­da, Ram­ljak je na­gla­sio ka­ko se obja­vom ta­bli­ca traž­bi­na na­po­kon mo­že kre­nu­ti pre­ma do­go­vo­ru s vje­rov­ni­ci­ma za ko­nač­ni cilj ko­nač­nu na­god­bu s vje­rov­ni­ci­ma. Od ukup­nog bro­ja pri­jav­lje­nih i obra­đe­nih traž­bi­na čak 92 pos­to od­no­si se na 20 naj­ve­ćih dru­šta­va (naj­vi­še Kon­zum i Ti­sak). Za ro­be i us­lu­ge traž­bi­ne vanj­skih do­bav­lja­ča iz­no­se ne­pu­nih pet mi­li­jar­di ku­na. Za­nim­lji­vo je, pak, da su in­ter­nom ana­li­zom u kon­cer­nu de­tek­ti­ra­li oko 9000 vje­rov­ni­ka ko­ji ni­su pri­ja­vi­li traž­bi­ne u iz­no­su od oko 850 mi­li­ju­na ku­na.

REUTERS

Her­man Gref, pred­sjed­nik Upra­ve Sber­ban­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.