DALEKOVOD PRED NO­VIM

POSLOM U NORVEŠKOJ

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Dalekovod je pred pot­pi­som još jed­nog lu­kra­tiv­nog ugo­vo­ra na nor­ve­škom tr­ži­štu. Kom­pa­ni­ja je u če­t­vr­tak na Za­gre­bač­koj bur­zi iz­vi­jes­ti­la da je ta­moš­nja tvrt­ka za pri­je­nos elek­trič­ne ener­gi­je Stat­nett obja­vi­la ka­ko Da­le­ko­vo­du na­mje­ra­va do­di­je­li­ti ugo­vor grad­nje 420 kV da­le­ko­vo­da Li­ne Sa­uda-Lyse. “Vri­jed­nost ten­de­ra iz­no­si vi­še od 50 mi­li­ju­na eura, a ugo­vor će bi­ti pot­pi­san po is­te­ku žal­be­nog ro­ka te na­kon po­t­vr­de inves­ti­cij­ske od­lu­ke Stat­net­ta”, is­ti­če se u pri­op­će­nju. Ovo je već dru­gi Da­le­ko­vo­dov ugo­vor u Norveškoj ove go­di­ne. Pod­sje­ti­mo, sre­di­nom sr­p­nja pot­pi­san je ugo­vor s jed­nim od vo­de­ćih nor­ve­ških dis­tru­bu­te­ra stru­je, tvrt­kom BKK NETT, o grad­nji 57 ki­lo­me­ta­ra du­gog da­le­ko­vo­da Mo­da­len-Mon­g­s­tad vri­jed­nog 35 mi­li­ju­na eura. Ci­je­na di­oni­ce Da­le­ko­vo­da ju­čer je na bur­zi sko­či­la 6,3 pos­to na 20,20 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.