Hr­va­ti­ma je osi­gu­ra­nje imo­vi­ne ba­uk

Po­raz­na sta­tis­ti­ka Kod nas go­diš­nja pre­mi­ja po sta­nov­ni­ku 2100 ku­na, dok je u EU 14.000

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Sgo­diš­njom pre­mi­jom od tek 2100 ku­na po sta­nov­ni­ku, u us­po­red­bi s 14.000 ku­na u EU, ne­upit­no je da gra­đa­ni Hr­vat­ske i da­lje za­zi­ru od osi­gu­ra­nja. An­ke­ta Hr­vat­skog ure­da za osi­gu­ra­nje i agen­ci­je Va­li­con po­ka­za­la je da kli­jen­ti i in­dus­tri­ja osi­gu­ra­nja ima­ju su­prot­na gle­di­šta na taj pro­blem, mo­glo se ču­ti na kon­fe­ren­ci­ji Hr­vat­ski da­ni osi­gu­ra­nja u Opa­ti­ji. Dok kod an­ke­ti­ra­nih gra­đa­na do­mi­ni­ra­ju dva sta­va, da “osi­gu­ra­va­te­lji pu­no obe­ća­va­ju, a ma­lo da­ju”, te “šti­te vi­še svo­je in­te­re­se, a ne kli­jen­to­ve”, in­dus­tri­ja pro­blem po­vje­re­nja vi­di u ne­do­volj­noj fi­nan­cij­skoj pi­sme­nos­ti. Pri­mje­ri­ce, 90% gra­đa­na ne­ma do­dat­no zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje, a tek 29% ima ži­vot­no. Po­raz­nu sli­ku ocr­ta­va­ju broj­ke o osi­gu­ra­nju imo­vi­ne; iako je Hr­vat­ska tre­ća u Eu­ro­pi po vlas­niš­tvu nad ne­kret­ni­na­ma, čak 72 pos­to gra­đa­na ni­je svo­je vlas­niš­tvo osi- gu­ra­lo. Su­prot­stav­lje­ni sta­vo­vi ima­ju i re­per­ku­si­je na in­dus­tri­ju osi­gu­ra­nja jer, ka­že čel­nik Cro­atia osi­gu­ra­nja Da­mi­ra Van­đe­lić, po­zi­ci­ja Hr­vat­ske na ljes­tvi­ci fi­nan­cij­ske pi­sme­nos­ti iz­rav­no utje­če na pri­ho­de osi­gu­ra­va­te­lja. Ma­rio Ra­da­ko­vić, član uprav­nog vi­je­ća Han­fe, re­kao je da ni­je do­volj­na sa­mo edu­ka­ci­ja na ra­zi­ni in­for­ma­ci­je, ne­go i pos­ti­za­nje svi­jes­ti da je druš­tve­no ne­pri­hvat­lji­vo bi­ti neo­si­gu­ran.

D. P./PIXSELL

Čel­nik Cro­atia osi­gu­ra­nja Da­mir Van­đe­lić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.