BIH GUBI MILIJUNE EURA BEZ RASTA TROŠARINE

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

BiH će iz­gu­bi­ti vi­še sto­ti­na mi­li­ju­na eura po­volj­nih kre­di­ta i bes­po­vrat­nih sred­sta­va Eu­rop­ske uni­je za in­fras­truk­tur­ne pro­jek­te, pri­je sve­ga pro­met­ni­ce, ako ne po­ve­ća trošarine na go­ri­vo, či­me bi jam­či­la mo­guć­nost po­vrat­ka odo­bre­nih sred­sta­va, iz­ja­vio je u če­t­vr­tak u Sa­ra­je­vu vo­di­telj mi­si­je Eu­rop­ske ko­mi­si­je u BiH Lars Gun­nar Wi­ge­mark. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, EK oče­ku­je od­go­vor od vlas­ti BiH o to­me mo­gu li ot­pla­ći­va­ti zaj­mo­ve, te da će to bi­ti pre­sud­no ho­će li se odo­bri­ti i fi­nan­cij­ska po­moć.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.