Bo­lji od Ame­ri­ka­na­ca, ali ka­ska­mo za Azi­jom

Ino­va­ci­je u ban­kar­stvu Bi­lo bi od­lič­no ka­da bi svi u Hr­vat­skoj bi­li na tom teh­no­lo­škom stup­nju ra­zvo­ja

Poslovni Dnevnik - - ZAGREB-FINANCIJSKO SREDIŠTE - TOMISLAV PILI

Una­toč na­pred­nim teh­no­lo­škim rje­še­nji­ma, dio gra­đa­na i da­lje ra­di­je od­la­zi u pos­lov­ni­cu pa je pi­ta­nje ko­li­ko hr­vat­ski gra­đa­ni pri­hva­ća­ju ino­va­ci­je

Hr­vat­ske ban­ke ne sa­mo da pra­te teh­no­lo­ške tren­do­ve u svo­joj bran­ši već po­neg­dje i dik­ti­ra­ju tren­do­ve te ni­su pre­pre­ka snaž­ni­jem ula­sku fi­nan­cij­sko­teh­no­lo­ških tvrt­ki (fin­tech), mo­glo se ču­ti na pa­ne­lu Ino­va­ci­je u ban­kar­stvu u sklo­pu kon­fe­ren­ci­je ‘Za­greb­fi­nan­cij­sko sre­di­šte’ ko­jeg je mo­de­ri­rao glav­ni ured­nik Pos­lov­nog dnev­ni­ka Vla­di­mir Ni­še­vić.

Ka­ko je is­tak­nuo Da­mir Hoz­dić, vo­di­telj pos­lov­nog ra­zvo­ja u Mas­terCar­du, glo­bal­no sre­di­šte teh­no­lo­ških ino­va­ci­ja tre­nut­no su Sje­di­nje­ne Dr­ža­ve i Azi­ja. Go­vo­re­ći iz ku­ta kom­pa­ni­je za ko­ju ra­di, je­dan od raz­lo­ga za­što Ame­ri­ka dr­ži pri­mat jest i u to­me što se sve ino­va­ci­je pr­vo tes­ti­ra­ju na an­glo­sak­son­skom go­vor­nom po­dru­čju. Da Si­li­cij­ska do­li­na pred­nja­či u teh­no­lo­gi­ji sma­tra i član Upra­ve Pri­vred­ne ban­ke Za­greb (PBZ) za ope­ra­tiv­no pos­lo­va­nje Dra­žen­ko Kop­ljar, ali je i is­tak­nuo da su ame­rič­ke ban­ke me­đu po­s­ljed­nji­ma u svi­je­tu uve­le čip kar­ti­ce. „Bo­lji smo od Ame­ri­ka­na­ca, ali bit­no za­os­ta­je­mo za Azi­jom“, ocje­nju­je Kop­ljar. U slu­ča­ju PBZa, ta ban­ka ni­je sa­mo pu­ki sljed­be­nik teh­no­lo­ških tren­do­va, već ima pri­jav­lje­no i ne­ko­li­ko pa­te­na­ta, do­dao je Kop­ljar.

Otva­ra­nje ra­ču­na 'sel­fi­ejem'

Pre­ma su­du Mla­de­na Mr­ve­lja, čla­na Upra­ve Hr­vat­ske po­štan­ske ban­ke, bi­lo bi od­lič­no ka­da bi sve pri­vred­ne gra­ne u Hr­vat­skoj bi­le na teh­no­lo­škom stup­nju ra­zvo­ja na ko­jem je ban­kar­ski sek­tor.

“Pri­je ne­ko­li­ko go­di­na mo­ra­li ste če­ka­ti ba­rem pola sa­ta u re­du u pos­lov­ni­ci da bi otvo­ri­li te­ku­ći ra­čun. Već godinu da­na to mo­že­te uči­ni­ti pu­tem te­le­fo­na“, na­gla­sio je Mr­velj. Za­gre­bač­ka je ban­ka po tom pi­ta­nju otiš­la ko­rak da­lje, pa omo­gu­ću­je otva­ra­nje te­ku­ćeg ra­ču­na pu­tem ‘sel­fi­eja’.

Me­đu­tim, una­toč toj mo­guć­nos­ti, dio kli­je­na­ta i da­lje ra­di­je od­la­zi u pos­lov­ni­cu, ka­zao je Luka To­ma­ško­vić, di­rek­tor ka­na­la is­po­ru­ke u Za­bi. “Pi­ta­nje je i ko­li­ko hr­vat­ski gra­đa­ni pri­hva­ća­ju ino­va­ci­je“, ocje­nju­je To­ma­ško­vić.

Na pi­ta­nje os­lu­šku­ju li u tom kon­tek­s­tu do­ma­će ban­ke bi­lo kli­je­na­ta,

Marko Emer

Moj-eRa­čun De­jan Do­nev, vo­di­telj Ti­ma za di­gi­tal­nu tran­sfor­ma­ci­ju Er­ste ban­ke, od­go­va­ra ka­ko je pi­ta­nje ko­ris­te li ban­ke teh­no­lo­gi­ju ra­di tek pu­kog pra­će­nja tren­do­va ili po­ku­ša­va­ju ti­me olak­ša­ti ži­vot svo­jim kli­jen­ti­ma.

Trend u svi­je­tu

“Ako že­li­te sa­mo bi­ti u tren­du, mo­že­te do­ći u si­tu­aci­ju da kli­jen­ti pi­ta­ju ko­ji nji­hov pro­blem ti­me rje­ša­va­te“, na­gla­sio je Do­nev.

Da to ne tre­ba shva­ti­ti ola­ko, Do­nev je is­tak­nuo ka­ko is­tra­ži­va­nja po­ka­zu­ju ka­ko su financije je­dan od naj­ve­ćih ži­vot­nih pro­ble­ma ve­ći­ne gra­đa­na. Fin­tech kom­pa­ni­je sve su vi­še trend u svi­je­tu, a na pi­ta­nje Vla­di­mi­ra Ni­še­vi­ća mo­že li Hr­vat­ska pos­ta­ti sre­di­šte ovo­ga di­je­la svi­je­ta za tak­ve tvrt­ke, di­rek­tor ser­vi­sa Mo­jeRa­čun Marko Emer od­go­va­ra po­t­vrd­no. „Ako net­ko us­pi­je u Hr­vat­skoj, mo­že i u ino­zem­s­tvu i za­to mo­že­mo pos­ta­ti do­bar ‘tes­t­ni po­li­gon’ za tak­ve tvrt­ke“, sma­tra Emer.

S ti­me se slo­žio i Mla­den Mr­velj, ali je do­dao ka­ko mo­ra­ju pos­to­ja­ti odre­đe­ne pret­pos­tav­ke za to. „Ako fin­tech tvrt­ke mo­gu po­nu­di­ti ono što kli­jen­ti že­le, ban­ke ni­su pre­pre­ka nji­ho­vu ra­zvo­ju. No, mo­ra pos­to­ja­ti druš­tve­na svi­jest da se to do­go­di“, oci­je­nio je Mr­velj.

Pa­ne­lis­ti Marko Emer, De­jan Do­nev, Luka To­ma­ško­vić, Mla­den Mr­velj, Dra­žen­ko Ko­plar i Da­mir Hoz­dić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.