Ikar­bus pro­izveo 55 auto­bu­sa

Pri­je­voz Ze­mun­ska tvor­ni­ca pro­da­la je 30 vo­zi­la GSP-u Be­ograd

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

U po­go­nu sr­p­ske tvor­ni­ce auto­bu­sa Ikar­bus ove go­di­ne pro­izve­de­no je 55 auto­bu­sa, od če­ga je 30 zglob­nih, dok je obav­ljen pot­pu­ni re­mont 40 vo­zi­la, jav­lja­ju Ve­čer­nje no­vos­ti. “Sve vi­še ve­li­kih stra­nih kom­pa­ni­ja je za­in­te­re­si­ra­no za pos­lov­no­teh­nič­ku su­rad­nju, ali i za ku­po­vi­nu”, tvr­di glav­ni di­rek­tor Ikar­bu­sa Alek­san­dar Vi­ćen­tić.

No ono što čel­ni­ka Ikar­bu­sa, ali i sve za­pos­le­ne po­seb­no ra­du­je jest po­vra­tak ne­ka­daš­njih re­dov­nih ku­pa­ca, na­vo­di be­ograd­ski list.

“Na­kon de­set go­di­na po­no­vo smo do­bi­li po­sao za auto­pri­je­voz­nič­ku tvrt­ku Su­bo­ti­ca Trans ko­ja je na­ru­či­la tri auto­bu­sa. Sa­mo GSPu Be­ograd ne­dav­no je is­po­ru­če­no 30 no­vih zglob­nih auto­bu­sa. Ze­mun­ska tvor­ni­ca je us­pješ­no za­vr­ši­la nad­me­ta­nje na na­tje­ča­ju JKP No­vi Sad, ta­ko da će i na no­vo­sad­skim uli­ca­ma vo­zi­ti se­dam no­vih auto­bu­sa”, objaš­nja­va Vi­ćen­tić.

PD

Ikar­bu­su se vra­ća­ju sta­ri kup­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.